menedżer ds. komercjalizacji innowacji – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: menedżer ds. komercjalizacji innowacji

CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Menedżer ds. komercjalizacji innowacji” umożliwiają pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat procesu komercjalizacji innowacji w przedsiębiorstwie. Zdobyte w ramach studiów umiejętności pozwolą na podniesienie kompetencji biznesowych w zakresie rozwoju innowacyjności firmy oraz zdobycie kwalifikacji w przygotowaniu organizacji do transferu i wdrażania na rynek nowych rozwiązań. Celem głównym studiów jest przygotowanie Uczestników do kompleksowego i efektywnego procesu zarządzania komercjalizacją innowacji – od rozwoju i analizy potencjału oraz inkubacji technologii – po pozyskanie finansowania, zabezpieczenie prawne i wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa lub na rynek.

ADRESACI STUDIÓW:

Adresatami studiów jest kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw, w tym także pracownicy działów B+R oraz marketingu, przedstawiciele korporacji, spółek technologicznych, spin-off / spin-out oraz pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu i innych organizacji zaangażowanych w proces transferu technologii z uczelni do biznesu. Specjalnie przygotowany program studiów obejmuje 240 godzin dydaktycznych (15 dwudniowych zjazdów). Zajęcia mają charakter warsztatów łączących w sobie elementy teoretycznej wiedzy wprowadzającej w tematykę danego zagadnienia (ok. 40% zajęć) wraz z praktycznymi ćwiczeniami (ok. 60% zajęć).

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji:

Ukończone studia I. stopnia (licencjat / inżynierskie) lub wyższego stopnia (magisterskie, doktoranckie).

Wykaz modułów/przedmiotów:

 • Przebieg procesu komercjalizacji innowacji.
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.
 • Strategia innowacji.
 • Ochrona praw własności intelektualnej.
 • Transfer technologii do przedsiębiorstwa.
 • Ocena potencjału komercjalizacyjnego innowacji.
 • Źródła finansowania wdrożeń innowacji.
 • Analiza finansowa przedsięwzięcia jako podstawa doboru źródeł finansowania w procesie komercjalizacji innowacji.
 • Plan komercjalizacji innowacji.
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w oparciu o metodykę TOC (Theory of Constraints).

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta:

 • wiedza oraz gotowe narzędzia służące do przygotowania projektu innowacyjnego oraz analizy potencjału innowacyjnego firm, w tym również start-upów,
 • wiedza na temat sposobów komercjalizacji wiedzy i efektywnego zarządzania projektami innowacyjnymi w biznesie,
 • kompetencje w zakresie oceny potencjału technologicznego przedsiębiorstwa i zarządzania organizacją w oparciu o innowacyjne produkty, procesy i usługi,
 • kwalifikacje obejmujące poznanie form i procedur ochrony własności przemysłowej / intelektualnej oraz odpowiednie konstruowanie i stosowanie umów związanych z pozyskiwaniem i sprzedażą na rynku innowacyjnych rozwiązań,
 • wiedza o możliwościach zarządzania projektem innowacyjnym, przeprowadzenia analizy technologicznej firmy, wykonania audytu pod kątem zastosowania i oferowania innowacji i nowych technologii w przedsiębiorstwie,
 • praktyczne umiejętności sporządzania biznesplanu (planu komercjalizacji) i analizy finansowej oraz pozyskiwania środków finansowych na rozwój projektu innowacyjnego w przedsiębiorstwie.
 • Dzięki komponentom warsztatowym każdy z Uczestników będzie mógł szkolić się na przykładzie swojej firmy i produktów / usług przez nią oferowanych, co podniesie praktyczny wymiar studiów oraz pozwoli na bezpośrednie zaadoptowanie zdobytych kompetencji w przedsiębiorstwie.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 240
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 2835 zł
rata miesięczna 567 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej