mediacje sądowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: mediacje sądowe

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym lub pokrewnym (socjologia, psychologia, inne specjalności) oraz pracowników instytucji stosujących mediacje i negocjacje, osób, które z racji sprawowanej funkcji lub obowiązków zawodowych stosują procedury mediacyjne i negocjacyjne, a także osób, które zamierzają ubiegać się o wpisanie na listę mediatorów sądowych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej psychopedagogicznych i prawnych aspektów prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, opanowanie umiejętności pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych oraz zdobycie kompetencji w zakresie dotyczącym samodzielnego planowania i programowania pracy mediatora, negocjatora oraz umiejętności w prowadzeniu procesu mediacji i negocjacji z uwzględnieniem aktywnych metod, technik i form pracy.

KONCEPCJA STUDIÓW:

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do prowadzenia mediacji szkolnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach a także do rozwiązywania innych konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz mediacji sądowych – karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich.

Studia umożliwiają słuchaczom zdobycia podstawowej wiedzą dotyczącej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz stosowanych procedur mediacyjnych w Polsce, w tym pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych. Studia stwarzają warunki do kształtowania się u słuchaczy umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Kształtują umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwijają umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania, skutecznego zarządzanie emocjami własnymi i otoczenia, aby osiągać oczekiwane cele negocjacyjne i mediacyjne. Studia organizują warunki do praktycznego przygotowania słuchaczy do realizowania zadań zawodowych w szeroko rozumianym obszarze negocjacji i mediacji.

  Wykaz modułów/przedmiotów

  • Moduł kształcenia w zakresie teoretycznych podstaw mediacji
   • Teoria konfliktu
   • Wybrane zagadnienia socjologii ze szczególnym uwzględnieniem socjologii rodziny
   • Patologie społeczne z profilaktyką
   • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
   • Psychologia rodziny
   • Psychologia komunikacji
   • Techniki komunikowania się i wywierania wpływu
   • Podstawy retoryki
   • Negocjacje i arbitraż
   • Alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR)
  • Moduł kształcenia w zakresie prawnych podstaw mediacji
   • Podstawy systemu prawa polskiego z punktu widzenia tematyki mediacyjnej
   • Podstawy prawne mediacji w prawie europejskim
   • Standardy i zasady prowadzenia mediacji, etapy mediacji
   • Podstawy prawa rodzinnego
   • Uregulowania prawne mediacji rodzinnych
   • Mediacja w sprawach rodzinnych
   • Patologie w rodzinie a mediacja
   • Uregulowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
   • Mediacja w sprawie nieletnich
   • Mediacja w sprawach karnych
   • Mediacje szkolne i rówieśnicze
   • Mediacja w prawie pracy
   • Mediacja w sporach administracyjnych i społecznych
   • Etyka zawodu mediatora
  • Moduł kształcenia praktycznego
  • Trening asertywności
  • Trening radzenia sobie ze stresem
  • Trening umiejętności komunikacyjnych
  • Warsztaty – mediacje w sprawach nieletnich i rodzinnych – symulacje
  • Warsztaty – mediacje w sprawach karnych
  • Plan rodzicielstwa (wychowawczy) – symulacje
  • Warsztaty spisywania sprawozdania mediacyjnego i protokołu rozbieżności
  • Warsztaty spisywania umów (klauzul) o mediację
  • Warsztaty z konstruktywnego spisywania ugód
  • Warsztaty pisania pism procesowych związanych z postępowaniem mediacyjnym

  Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

  w zakresie wiedzy:

  • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji oraz na temat przyczyn i rodzajów konfliktów
  • zna zasady i normy etyczne obowiązujące w mediacjach i negocjacjach
  • zna regulacje prawne dotyczące negocjacji i mediacji
  • zna metody perswazji i wywierania wpływu
  • ma pogłębioną wiedzę na temat modeli negocjacji, strategii i technik negocjacyjnych
  • zna i rozumie mechanizmy negocjacji w różnych obszarach
  • ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i stylów mediacji i zna podstawowe rodzaje mediacji

  w zakresie umiejętności:

  • potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać przyczyny konfliktów
  • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy metod perswazji i wywierania wpływu
  • potrafi formułować własne opinie na temat skuteczności strategii i technik negocjacyjnych
  • potrafi właściwie analizować procedury stosowane w postępowaniu mediacyjnym
  • potrafi sprawnie stosować normy prawne w negacjach i mediacjach
  • posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk w dziedzinie komunikacji interpersonalnej
  • posiada umiejętność samodzielnego projektowania strategii negocjacyjnych
  • posiada umiejętność konstruowania ugód mediacyjnych
  • potrafi wskazać kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących negocjacji i mediacji
  • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu negocjacji i mediacji

  w zakresie kompetencji społecznych:

  • ma świadomość zmienności przyczyn i charakteru konfliktów, co skutkuje ciągłym doskonaleniem zasad oraz metod negocjacji i mediacji
  • ma świadomość społecznej roli mediatorów i negocjatorów
  • rozumie konieczność stosowania etycznych zasad w mediacjach i negocjacjach
  • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności z zakresu negocjacji mediacji, z uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru
  • jest otwarty na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych

  Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów oraz prezentacją projektu działań praktycznych z wybranego przez słuchacza obszaru mediacji.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 360
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej