język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia podyplomowe język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 – III zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners).

Studia dają kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I-III oraz przygotowują do zdania egzaminu English First (FCE).

Zajęcia z języka angielskiego dzielone są na dwie grupy:

 • Grupa na poziomie B1 realizuje kurs ‚pre-FCE’ na podstawie podręcznika Wydawnictwa Pearson ‚pre-Gold’
 • Grupa na poziomie B2 realizuje kurs przygotowujący ‚FCE Gold’ po którym można podejść do egzaminu FCE.
 • Egzamin ten zdaje się w Centrach egzaminacyjnych w całej Polsce. We Wrocławiu jest to np International House. Kurs ten będzie prowadzony przez egzaminatora Cambridge English.

KONCEPCJA STUDIÓW:

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Studia umożliwiają zdobycia podstawowej wiedzy dotyczącej metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizują warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania. Kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania.

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 oraz ukończone studia I stopnia.

  Wykaz modułów/przedmiotów

  • Anglojęzyczna literatura dla dzieci
  • Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
  • Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci
  • CLIL (Content & Langguage Integrated Learning) Kształcenie przedmiotowo-językowe
  • Lektorat języka angielskiego przygotowujący bezpośrednio do egzaminu English First (FCE)
  • Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
  • Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
  • Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
  • Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego
  • Warsztaty metodyczne: storytelling w nauczaniu języka angielskiego
  • Zajęcia fakultatywne
  • Analiza zajęć praktycznych
  • Seminarium dyplomowe

  Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

  w zakresie wiedzy:

  • charakteryzuje teorie przyswajania języka drugiego u dzieci
  • wymienia i definiuje najważniejsze metody nauczania języka obcego
  • charakteryzuje cechy indywidualne osób uczących się języka obcego, w tym strategie uczenia się oraz ich wpływ na proces uczenia się i nauczania języka obcego
  • wymienia i charakteryzuje najważniejsze metody nauczania języka obcego

  w zakresie umiejętności:

  • potrafi zaplanować zajęcia z języka angielskiego wykorzystując wiedzę z zakresu kształcenia językowego
  • planuje zajęcia odpowiednio wybierając, oceniając oraz stosując materiały do nauczania języka angielskiego / pomoce językowe / podczas planowania zajęć dla dzieci
  • prowadzi zajęcia językowe w oparciu o własne scenariusze
  • dobiera gry i zabawy w języku angielskim do zrealizowania celu edukacyjnego
  • dokonuje wyboru i oceny dostępnych na rynku oraz w Internecie edukacyjnych zasobów multimedialnych
  • korzysta z komputera i Internetu w celu pozyskania materiałów edukacyjnych
  • konstruuje zadania interaktywne przy pomocy dostępnego oprogramowania
  • projektuje zajęcia językowe z wykorzystaniem środków multimedialnych w tym tablicy interaktywnej
  • samodzielnie rozwija własny warsztat metodyczny
  • prezentuje wybrane przez siebie rozwiązania metodyczne
  • potrafi odpowiednio dobrać gry i zabawy na zajęcia języka angielskiego
  • potrafi wykorzystywać i tworzyć otwarte zasobów edukacyjnych w ramach otwartej edukacji i zgodnie z zasadami creative commons

  w zakresie kompetencji społecznych:

  • jest otwarty na współpracę oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy
  • wykazuje zaangażowanie w podejmowanych przez siebie działaniach
  • ma świadomość poziomu własnych umiejętności językowych i potrzeby dalszego kształcenia się w związku z odpowiedzialnością zawodu nauczyciela


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 360 40 (praktyki)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej