Integracja Sensoryczna i Psychomotoryka – NOWOŚĆ – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA I PSYCHOMOTORYKA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 647 zł/mies

(ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ)

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Integracja sensoryczna i psychomotoryka stanowią nowatorską / autorską koncepcję, dzięki której połączysz wiedzę z zakresu integracji sensorycznej w holistycznym systemie Psychomotoryki Empowermentu. Będzie to przydatne dla Ciebie zarówno w podejściu do całościowej diagnozy i postrzegania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i w przygotowaniu zajęć wspierających rozwój dziecka w indywidualnych sesjach terapeutycznych oraz w pracy z grupą na terenie przedszkola i szkoły.


Uczestniczyć będziesz w seminariach, wykładach, zajęciach praktycznych i warsztatowych, które poprowadzą specjaliści z Polski i Niemiec. W trakcie studiów pogłębisz wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną dotyczącą rozwoju dziecka, manifestującego zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Poznasz narzędzia umożliwiające opracowanie wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka oraz wczesnych zaburzeń przetwarzania sensorycznego; metody pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem manifestującym sygnalizowane trudności. Poznasz inwentarze oraz testy psychomotoryczne pomocne w ewaluacji postępu rozwoju emocjonalno-społecznego. Wyposażymy Cię w koncepcję Psychomotoryki Empowermentu, umożliwiającą opracowywanie scenariuszy psychomotorycznych do pracy indywidualnej i grupowej.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym / zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 370 godzin . Program obejmuje 30 godzin praktyk.


Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – dyplom terapeuty Integracji sensorycznej oraz certyfikat nadający tytuł „ Psychomotoryk Empowermentu”, który uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi Metodą Psychomotoryki Empowermentu.


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wymaganej liczby przedmiotów, zdanie egzaminów z przedmiotów; Neurofizjologiczne podstawy dojrzewającego mózgu, Psychologia rozwojowa i kliniczna, Podstawy integracji sensorycznej, udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna absencja do 10% wymiaru poszczególnych tematów), opracowanie scenariuszy zajęć psychomotorycznych adresowanych do określonych odbiorców oraz przeprowadzenie zajęć, przygotowanie i omówienie studium przypadku dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem magisterskim lub zawodowym, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji: pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego jak również dla tych, którzy w przyszłości chcą stworzyć własny gabinet SI lub podjąć pracę terapeutyczną w placówkach publicznych.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Podstawy teoretyczne działań służących wspieraniu rozwoju dziecka

 • Neurofizjologiczne podstawy dojrzewającego mózgu,
 • Psychomotoryka w holistycznym postrzeganiu dziecka,
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna,
 • Podstawy integracji sensorycznej i psychomotoryki,
 • Fizjologia postrzegania,
 • Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Obserwacja zaburzeń integracji sensorycznej w wybranych przypadkach klinicznych i inne.
 • Diagnostyczno-metodyczne aspekty wspierania rozwoju dziecka

 • Różnicowanie zaburzeń integracji sensorycznej z innymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Diagnoza psychomotoryczna jako proces,
 • Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dzieci,
 • Poradnictwo rodzin (praca systemowa prowadzenie rozmów pedagogiczno-terapeutycznych z rodzicami),
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy integracją sensoryczną a psychomotoryką,
 • Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i inne
 • Zajęcia o charakterze praktyczno-warsztatowym odbywają się w grupach maksymalnie 25 osobowych

 • Integracja odruchów według Sally Goddard Blythe – warsztat zakończony certyfikatem
 • Konstruowanie programów terapii integracji sensorycznej
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dziecka
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakończony certyfikatem
 • Wybrane metody w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi
 • Seminarium metodyczno-dyplomowe

 • Praktyki odbywają się w wybranych gabinetach SI pod opieką najlepszych terapeutów SI w wymiarze 30 godzin

doc. dr Alina Czapiga

psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalizuje się w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. W tym zakresie prowadzi badania naukowe. Autorka publikacji dotyczących trudności i zaburzeń wieku rozwojowego. Wykładowca na licznych konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Główne tematy zainteresowań i badań: psychologiczna diagnoza zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o System Klasyfikacyjny DSM-IV TR i DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wypracowanie procedur diagnostycznych; opis funkcjonowania i psychologiczna charakterystyka dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie; zaburzenia i choroby psychiczne u dzieci i młodzieży – model badania psychologicznego i opis procedury diagnostycznej; ocena kliniczna i psychologiczna pacjentów z wodogłowiem normotensyjnym (projekt badawczy realizowany we współpracy z 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu).
Przyjmuje w Poradni Psychologicznej dla Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, która działa przy UWr. Kierownik modułu edukacyjnego Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży – dla studentów V roku psychologii. Prowadzi wykłady z psychologii klinicznej dziecka oraz z psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Największe doświadczenie: badanie, diagnoza, doradztwo w sprawach zaburzeń psychicznych u dzieci


Bożenna Odowska – Szlachcic

oligofreno i tyflopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, trener oraz terapeuta funkcji wzrokowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w latach 1980-2000 w Stołecznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie ( obecnie TOP). Prowadziła praktyki dla słuchaczy Podyplomowego Studium Logopedycznego UW. W 2016 roku redaktor naczelna Kwartalnika Integracja Sensoryczna Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W 2017 roku redaktor prowadząca dwumiesięcznika Forum Logopedy, numeru dotyczącego integracji sensorycznej. Autorka artykułów oraz książek z zakresu terapii integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwojowych u dzieci oraz znaczenia funkcji wzrokowych w trudnościach w uczeniu się.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla terapeutów SI , logopedów, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych , ośrodków szkolno – wychowawczych oraz dla nauczycieli przedszkoli i szkół. Opracowała program diagnostyczno-terapeutyczny IMPULS SYSTEM dotyczący znaczenia funkcji wzrokowych w opanowaniu technik szkolnych. Program uzyskał rekomendację prof. Tadeusza Gałkowskiego. Opracowuje pomoce do terapii zaburzeń sensomotorycznych. Prelegentka na branżowych konferencjach i sympozjach.


dr Bożena Bartosik

pedagog specjalny, adiunkt w DSW, certyfikowany terapeuta SI i psychomotoryki. Od wielu lat zajmuje się diagnozą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspomaganiem ich rozwoju. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania społecznego dzieci z zespołem Downa. Współpracuje z nauczycielami przedszkoli i szkół wrocławskich. Kierownik Gabinetu Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju w DSW. Oceniona przez studentów jako najlepszy nauczyciel akademicki w roku 2017.


prof. Joanna Kruk-Lasocka

pedagog specjalny, ; konsultant naukowy Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej DSW do 2015; należała do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej w latach 1991-1994; od 2010 członek Rady Naukowej Fundacji Promyk Słońca. Od lat popularyzuje ideę psychomotoryki oraz ,,diagnozy nauczycielskiej” jako wyzwania dla edukacji włączającej. Ważniejsze publikacje: Autyzm czy nie autyzm. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław 1999; Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wrocław 2012; Psychomotoryka – ruch pełen znaczeń (cykliczne, współaut, ostatnia – Wrocław 20016); Koszula i krawat- obrazki wyłaniającej się dorosłości, ( współaut. Z W. Antoszem, w druku: Impuls 2018).


dr n. med. Bożena Dołyk

specjalizacja 1 stopnia z pediatrii, od 19 lat specjalista neurologii dziecięcej. Doktorat na temat zaburzeń słuchu u noworodków i małych niemowląt pod kierownictwem prof. Jana Pellara, pioniera pediatrii społecznej- ukierunkowanej na dziecko wraz z jego środowiskiem rodzinnym i społecznym. Od czasów studiów -około 30 lat zafascynowana jest rozwojem człowieka, na moje zaangażowanie się w zagadnienia diagnostyki i rehabilitacji trudności rozwojowych u dzieci wpłynął kontakt z prof. Hellbrügge – twórcą pediatrii społecznej w Niemczech i szkolenia w Monachium z zakresu diagnostyki i terapii metodą Vojty- u samego twórcy metody i jego współpracowników. Pracuję jako neurolog dziecięcy zajmując się przede wszystkim zagadnieniami neurorozwojowymi, poszerzam swoją wiedzę (kurs metody Prechtla, warsztaty terapii powięziowej, czaszkowo-krzyżowej, integracji sensorycznej, psychomotoryki, regularne szkolenia w Niemczech na tematy diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych dzieci, konferencje neurologiczne, rehabilitacyjne i z zakresu psychiatrii). Posiadam uprawnienia nauczycielskie z zakresu diagnostyki metodą Vojty i uczestniczę w szkoleniu lekarzy i terapeutów w tej metodzie. Prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych (neurologopedia, logopedia kliniczna, integracja sensoryczna i psychomotoryka).


Krystyna Pawelec

społeczny psycholog kliniczny, pedagog, tyflopedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji sensorycznej. Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą i ich rodzinami. W integracji sensorycznej pasjonuje się diagnozą i terapią małych dzieci. Pracowała w ośrodkach diagnostycznych i terapeutycznych, szkołach integracyjnych i specjalnych, ośrodkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju. Jako psychoonkolog pracowała w hospicjum domowym. Współtworzyła Ośrodek Terapeutyczny Harmonia we Wrocławiu, gdzie nadal pracuje. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników medycznych. Pracą pod tytułem „Metoda rehabilitacji a przeżywanie stresu przez rodziców dzieci urodzonych z problemem neurologicznym” wygrała ogólnopolski konkurs naukowy w 2008 roku.


dr Daria Jodzis

neurologopeda, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, certyfikowany międzynarodowy terapeuta wg Koncepcji C.R. Moralesa oraz certyfikowany terapeuta SI, autorka technik wspomagania rozwoju mowy: Proste Gesty – PROGESTY©, przede wszystkim praktyk. Od 1999 roku prowadzi terapię w ośrodkach rehabilitacji, w ramach placówek służby zdrowia. Obecnie współpracuje z najlepszymi specjalistami z zakresu rehabilitacji w Zielonej Górze (Ośrodek Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji ATOS, Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny ELFIK ) i w Nowej Soli (Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji NADZIEJA). Wykładowca akademicki. Zainteresowania zawodowe: wczesna interwencja, terapia neurologopedyczna i stymulacja sensoryczna niemowląt z tzw. grupy ryzyka oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z obciążeniami rozwojowymi.


Karolina Ptak

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, magister fizjoterapii. Z tematyką integracji sensorycznej związana od wczesnego okresu studiów. W 2009 roku obroniła pracę magisterską pt. „Wpływ terapii Metodą Integracji Sensorycznej na możliwości uczenia się.”. Od 2009 roku, po ukończeniu kursów I i II stopnia z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej, prowadzi Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej Balans we Wrocławiu. Gabinet otrzymał rekomendację PSTIS, a zatrudnieni w nim terapeuci możliwość wzbogacenia swojego warsztatu. Uczestniczka wielu szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji z zakresu fizjoterapii i integracji sensorycznej, m.in.: „ Zespół Aspergera – zrozumienie, diagnoza, terapia”, „Terapia Cranio – Sacralna UK Upledger Institute”, „ Zastosowanie integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dziecka od 3 roku życia z uszkodzeniami OUN”, „ Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu”, „ Diagnoza procesów SI w odniesieniu do najnowszego modelu podziału dysfunkcji, postępowanie diagnostyczne i praca z małym dzieckiem oraz z dzieckiem z autyzmem”, „ Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI”, „Terapia ręki”, „Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.”, „ Diagnoza SI małego dziecka w wieku 1-2 lat z uwzględnieniem podejścia fizjoterapeutycznego”, „ Rozwój sensomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym”, „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością”, „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”, „ Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego”. Instruktor odnowy biologicznej. Miłośniczka sportów i powieści kryminalnych. Wolontariuszka w Charytatywnym Hospicjum Samarytanin. Z Wrocławiem związana niemal przez całe życie, lokalna patriotka.


Bogna Stępień Błachowiak

magister rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta dzieci i młodzieży w Przedszkolu Specjalnym „ Orzeszek”, terapeuta integracji sensorycznej i integracji odruchów. Wykładowca studiów podyplomowych Integracja sensoryczna SDMO Kalisz, wykładowca studiów podyplomowych Integracja sensoryczna- Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, wykładowca studiów podyplomowych Integracji sensorycznej w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „ Milenium”. Od 2008 roku do dzisiaj prowadzi szkolenia „ Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój „ , Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce według programu integracji odruchów dr Sally Goddard „ Jak wspomagać rozwój dziecka od 0-2 roku życia- wskazówki praktyczne” oraz „ Dziecko z zburzeniami integracji sensorycznej w szkole i w przedszkolu- jak mu pomóc”. Brała udział w licznych szkoleniach miedzy innymi: „Podstawy neurokizjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego”, „ Podstawowy NDT Bobath”, NDT-Bobath course for Assessment and Treatment of Babies with Neurological and Allied Conditions, „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg dr Jean Ayres- kurs certyfikowany”, „Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-3 lat” Wielowymiarowa terapia manualna stóp u dzieci” „ Dynamic neuromuscular stabilization according to Kolare a development kinesiology approach” ” Wzrok i słuch – zmysły wiodące w uczeniu się”, ” Metoda Warnkego”- stymulacja słuchu i inne. Współautorka rozdziału w książce „ Rozwój daje radość” pod redakcja Jacka Kielina. Zainteresowania naukowe: Rozwój małego dziecka. Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania sensorycznego małych dzieci i niemowląt. W pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką zaburzeń przetwarzania sensorycznego dzieci i młodzieży, diagnostyką niewyhamowanych odruchów pierwotnych i zaburzeń integracji bilateralnej.


dr Andrzej Majewski

pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk, wykładowca, autor książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych. Na stałe pracuje w Niemczech , gdzie prowadzi z żoną od 2003 r. Akademię Motopedagogiki i Psychomotoryki. Członek niemieckiego towarzystwa psychomotorycznego. Od 1981 roku pracował w Niemczech jako terapeuta w różnych placówkach dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami wspomagania rozwoju. Od 1992 roku prowadzi z żoną własną praktykę w zakresie psychomotorycznego wspomagania rozwoju. Prowadzi z żoną Jolantą Majewską, w Polsce, liczne szkolenia o charakterze teoretyczno-praktycznym z zakresu Psychomotoryki Empowermentu, miedzy innymi w „ Promyku Słońca” we Wrocławiu oraz w ramach studiów podyplomowych „ Integracja sensoryczna i Psychomotoryka” w DSW.
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
700 zł
cena:

660 zł

opłata semestralna cena regularna:
3500 zł
cena:

3300 zł

koszt studiów cena regularna:
10500 zł
cena:

9900złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
700 zł
cena:

647 zł

opłata semestralna cena regularna:
3500 zł
cena:

3234 zł

koszt studiów cena regularna:
10500 zł
cena:

9700 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Bożeny Bartosik kierowinika tego kierunku: bozena.bartosik@dsw.edu.pl

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja