Geodezja gospodarcza

SPECJALNOŚCI:
[kliknij poniżej]
GEOINFORMATYKA GEODEZJA GOSPODARCZA

GEODEZJA

I KARTOGRAFIA

studia I stopnia

JEDYNE STUDIA WE WROCŁAWIU
PROWADZONE W TRYBIE NIESTACJONARNYM!

Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia w ramach specjalności Geodezja gospodarcza przygotują Cię do pracy zawodzie inżyniera w przedsiębiorstwach geodezyjnych oraz w sektorze administracji publicznej. Zdobędziesz niezbędne umiejętności i wiedzę do prowadzenia własnej działalności w zakresie geodezji i kartografii. Dzięki umiejętnościom posługiwania się nowoczesnymi technikami wykonywania pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania, nauczysz się m.in. metod kierowania zespołami, zakładania firm geodezyjnych i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w biurach geodezyjnych, wydziałach geodezji sektora administracji samorządowej i państwowej, instytucjach świadczących usługi w zakresie prac związanych z wykonawstwem geodezyjnym, wydawnictwach publikujących mapy i plany.


Studia na specjalności geodezja gospodarcza pozwolą Ci na uzyskanie rozszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii stosowanych w geodezji inżynieryjnej, geodezji szczegółowej, fotogrametrii i teledetekcji oraz systemach informacji przestrzennej. Studia przygotują Cię do wykonywania specjalistycznych prac z zakresu geodezji wyższej, inżynieryjnej i satelitarnej, (pomiary inżynieryjne, technologie fotogrametryczne, kartografia tematyczna, obsługa inwestycji). Po odbyciu praktyk zawodowych będziesz mógł ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych z zakresu geodezji i kartografii (Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

DODATKOWE ATUTY KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

UZYSKANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO INŻYNIERA

KAMERALNE GRUPY SPRZYJAJĄCE ZDOBYWANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

ABSOLWENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

zgonie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.
Partnerzy kierunku w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Technologia informacyjna 60 6
Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, etykieta, BHP 15 1
Matematyka 1 90 9
Fizyka 1 60 5
Podstawy budownictwa 40 3
Geodezyjne pomiary terenowe 1 90 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Matematyka 2 90 9
Fizyka 2 60 5
Rachunek wyrównawczy 50 4
CAD 1 40 3
Budownictwo przemysłowe i inżynieryjne 35 3
Geodezyjne pomiary terenowe 2 90 6
Język obcy 1 45 0
Semestr III
Język obcy 2 45 0
Przedmiot z nauk humanistycznych 30 4
Geodezyjne pomiary fotogrametryczne 15 2
Geodezyjne pomiary kartometryczne 15 3
Geodezyjne układy odniesienia 60 7
Geodezja inżynieryjna 60 7
Fotogrametria 60 6,5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Semestr IV
Język obcy 2 45 0
Przedmiot z nauk społecznych 30 4
Wychowanie fizyczne 2 12 0,5
CAD 2 50 4,5
Osnowy geodezyjne 70 7
Geodezja fizyczna i satelitarna 60 7
Teledetekcja 60 67
Semestr V
Prawo 30 3
Geodezyjne pomiary realizacyjne 50 7
Kartografia 60 7
Kataster nieruchomości 60 7
Wycena nieruchomości 60 2
Język obcy – egzamin 1 4
Semestr VI
Praktyka zawodowa
(4 tyg.)
160 4
Pomiary katastralne 60 3
Gospodarka nieruchomościami 60 3
Geodezja drogowa i kolejowa 60 6
Geodezja rolna i leśna 60 6
Geodezja przemysłowa 50 5
Kartografia tematyczna 30 3
Semestr VII
Seminarium dyplomowe 60 2
Praca dyplomowa 0 15
Geodezja górnicza 50 5
Instrumentoznawstwo 45 4
Komputerowe wspomaganie prac geodezyjnych 45 4

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Technologia informacyjna 30 6
Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, etykieta, BHP 10 1
Matematyka 1 60 9
Fizyka 1 40 5
Podstawy budownictwa 20 3
Geodezyjne pomiary terenowe 1 60 6
Semestr II
Matematyka 2 60 9
Fizyka 2 40 5
Rachunek wyrównawczy 25 4
CAD 1 20 3
Budownictwo przemysłowe i inżynieryjne 20 3
Geodezyjne pomiary terenowe 2 60 6
Język obcy 1 30 0
Semestr III
Język obcy 2 30 0
Przedmiot z nauk humanistycznych 20 4
Geodezyjne pomiary fotogrametryczne 10 2
Geodezyjne pomiary kartometryczne 10 3
Geodezyjne układy odniesienia 30 7
Geodezja inżynieryjna 40 7
Fotogrametria 40 6,5
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot z nauk społecznych 20 4
Wychowanie fizyczne 2 12 3
CAD 2 50 7
Osnowy geodezyjne 60 7
Geodezja fizyczna i satelitarna 60 7
Teledetekcja 60 2
Semestr V
Prawo 30 3
Geodezyjne pomiary realizacyjne 50 7
Kartografia 60 7
Kataster nieruchomości 60 7
Wycena nieruchomości 60 2
Język obcy – egzamin 1 4
Semestr VI
Praktyka zawodowa
(4 tyg.)
160 4
Pomiary katastralne 60 3
Gospodarka nieruchomościami 60 3
Geodezja drogowa i kolejowa 60 6
Geodezja rolna i leśna 60 6
Geodezja przemysłowa 50 5
Kartografia tematyczna 30 3
Semestr VII
Seminarium dyplomowe 60 2
Praca dyplomowa 0 15
Geodezja górnicza 50 5
Instrumentoznawstwo 45 4
Komputerowe wspomaganie prac geodezyjnych 45 4

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej