Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest zdobycie umiejętności i kompetencji merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warunkiem ukończenia studiów jest: Zaprezentowanie scenariusza zajęć dydaktycznych na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym oraz zaliczenie praktyk pedagogicznych


Kierownik studiów: dr Barbara Kutrowska

  Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł przygotowania w zakresie merytorycznym:
  • Podstawy kształcenia językowego
  • Podstawy kształcenia matematycznego
  • Podstawy kształcenia przyrodniczego
 • Moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznego:
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Pedagogika przedszkolna
  • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:
  • Metodyka edukacji przedszkolnej
  • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
  • Metodyka kształcenia językowego
  • Metodyka edukacji matematycznej
  • Metodyka edukacji przyrodniczej
  • Metodyka edukacji muzycznej
  • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej
  • Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych
  • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • Pedagogika zabawy
  • Emisja głosu
PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 350 160 (praktyki)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Studia przygotowują do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. Pomagają założyć własne przedszkole/punkt przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego. Zajęcia realizowane są w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Odbyte w trakcie studiów praktyki pomogą Ci w zapoznaniu się ze specyfiką placówki edukacyjnej (przedszkole/szkoła), obserwowaniu czynności podejmowanych przez nauczyciela/opiekuna praktyk oraz współdziałaniu w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną
z pełnymi uprawnieniami akademickimi

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu!

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku
wg rankingu Perspektyw

Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi
z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych

Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu ERASMUS+

Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania

• Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością •

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów

Wspieramy naszych studentów i doktorantów!
Każdego roku blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną

Zatrudniamy ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków

Realizujemy projekty społecznie zaangażowane

Arrow
Arrow
Slider

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektyw od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej najmocniejszą stroną. Kształcimy zgodnie z międzynarodowymi standardami na 14 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym atutem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.


Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja