Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym. – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 347 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym przygotują Cię do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. W trakcie studiów poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W ramach zajęć, które prowadzone są głównie w formie warsztatów i ćwiczeń, nabędziesz kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczno-pedagogiczne – niezbędne do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia poprowadzą wieloletni praktycy edukacji najmłodszych, cenieni metodycy, jak również badacze o bogatym dorobku naukowym w obszarze nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Zdobyta wiedza, pomoże Ci w stawaniu się nauczycielem kompetentnym, kreatywnym i refleksyjnym. W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówki edukacyjnej (przedszkole/szkoła). Będziesz mieć również okazję obserwować działania/czynności podejmowane przez nauczyciela/opiekuna praktyk oraz nauczysz się współdziałać w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji praktyk, będzie również pomocne w założeniu własnego punktu przedszkolnego/przedszkola czy formy edukacji najmłodszych.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 450 godzin realizowane metodami aktywizującymi (głównie warsztaty i ćwiczenia). Program obejmuje 160 godzin praktyk*.


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: pozytywne zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych i praktyk pedagogicznych oraz zaprezentowanie podczas egzaminu, autorskiego scenariusza zajęć dydaktycznych na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może być również zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do nie posiadających przygotowania pedagogicznego, ale chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej.nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Moduł przygotowania w zakresie merytorycznym:

 • Podstawy kształcenia językowego,
 • Podstawy kształcenia matematycznego,
 • Podstawy kształcenia przyrodniczego,

Moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznego:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości,
 • Psychologia wychowania,
 • Szkoła jako instytucja wychowawcza,
 • Elementy pedeutologii,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Pedagogika przedszkolna,
 • Pedagogika wczesnoszkolna.

Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:

 • Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej,
 • Metodyka edukacji przedszkolnej,
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
 • Metodyka kształcenia językowego,
 • Metodyka edukacji matematycznej,
 • Metodyka edukacji przyrodniczej,
 • Metodyka edukacji muzycznej,
 • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej,
 • Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych,
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
 • Pedagogika zabawy,
 • Emisja głosu.

dr Barbara Kutrowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Socjologii edukacji. Ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej i egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół nauczyciela i jego rozwoju zawodowego i dydaktyki ogólnej. Autorka książki „Zawodowe kompetencje nauczycielskie w perspektywie biograficznej”* oraz kilkunastu publikacji naukowych o roli i kompetencjach nauczyciela we współczesnej szkole. Nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej Złotym Medalem KEN za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.


*dr Barbara Kutrowska, „Zawodowe kompetencje nauczycielskie w perspektywie biograficznej”, Wydawnictwo Naukowe DSW 2016 ☛ kliknij tutaj, aby zamówić online ☚

dr Teresa Neckar-Ilnicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice wczesnoszkolnej. Adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji, Pedeutologii i Badań nad Dzieciństwem. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami pedagogiki i psychologii, jest uczelnianym tutorem i opiekunem praktyk. Badaczka szkoły, relacji nauczyciel-uczeń. Współautorka książki Uczenie się dzieci. Myślenie i działanie.


dr Anna Malska – Śmiałowska

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i później absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nauczycielka mianowana wychowania fizycznego. Trenerka II klasy w lekkoatletyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, dziećmi i młodzieżą oraz seniorami- studentami UTW. Pracownica Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych, gier terenowych, tańców integracyjnych, metodyki wychowania fizycznego AWF i DSW we Wrocławiu oraz zajęcia z wychowania fizycznego w DSW.


mgr Joanna Klima

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, od 25 lat realizująca swoją życiową pasję. Pracuje w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. we Wrocławiu oraz jako wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Dolnośląska koordynatorka Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Działa na rzecz Ustaw Obywatelskich złożonych w Sejmie RP. Jako absolwentka podyplomowych studiów Akademii Sztuk Teatralnych współtworzy amatorską grupę teatralną Trzecia Środa. Jako aktywistka miejska próbuje zmieniać przestrzeń miasta, działając w Stowarzyszeniu Akcja Miasto, gdzie zajmuje się projektami edukacyjnymi, rowerowymi i przeciw smogowymi. Założycielka grupy Serce Szczepina, która aktywizuje lokalnych mieszkańców do działań. W pracy z dziećmi stawia na łamanie szkolnej rutyny i szukanie edukacji poza budynkiem szkolnym. Natomiast studentom pokazuje to, co najcenniejsze w pracy pedagoga, aby zarazić ich miłością do tego zawodu. Uważa, że nauczyciel powinien być przede wszystkim kreatywny, dlatego tą cechę wykorzystuje z powodzeniem, również poza pracą zawodową.kierownik studiów: dr Barbara Kutrowska


mgr Klaudia Kurjan- Palichleb

Absolwentka Wydziału Rytmiki Państwowej Szkoły Muzycznej im. R. Bukowskiego we Wrocławiu, którą ukończyła z wyróżnieniem. Rozwija swoje kierunkowe zainteresowania, biorąc udział w szeregu warsztatów, m.in. „Kreatywna praca z muzyką klasyczną, przykłady przygotowania lekcji muzyka” z Klausem Brettschneiderem. Posiada międzynarodowy certyfikat z języka francuskiego DALF C1. Prowadzi zajęcia w Narodowym Forum Muzyki łącząc zajęcia muzyczne z efektywną nauką francuskiego.


mgr Dorota Rumianowska

Dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W roku 1990 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim i uzyskała tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością nauczanie początkowe. Od 29 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel wczesnej edukacji, obecnie w Szkole Podstawowej Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej. W pracy zawodowej Jej największą pasją jest nauczanie matematyki. Uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. wykorzystanie zabaw i gier matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej; gimnastyka mózgu; wykorzystywanie technik pamięciowych w nauce szkolnej; mózg lubi zabawę, muzykę, ruch; edukacja wczesnoszkolna to najważniejszy etap uczenia matematyki; mnemotechniki; doświadczam, ćwiczę; rozumiem- matematyka w działaniu; diagnoza i terapia trudności w nauce matematyki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie zajęć ze studentami, które prowadzi od 8 lat, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przedstawia metodyczne postępowanie przy wprowadzaniu pojęć matematycznych, przybliża strategie rozwiązywania zadań. Na podstawie wieloletniej obserwacji dzieci wyjaśnia jak można uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić uczniów do nauki. Dzieli się swoim warsztatem pracy szczególnie pomocami matematycznymi zbieranymi i tworzonymi przez lata. Wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli w przyszłości prowadzić atrakcyjne zajęcia matematyczne z dziećmi.
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
400 zł
cena:

360 zł

opłata semestralna cena regularna:
2000 zł
cena:

1800 zł

koszt studiów cena regularna:
6000 zł
cena:

5400złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
400 zł
cena:

347 zł

opłata semestralna cena regularna:
2000 zł
cena:

1734 zł

koszt studiów cena regularna:
6000 zł
cena:

5200 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do dr Barbary Kutrowskiej – kierownika tego kierunku: barbara.kutrowska@dsw.edu.pl

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja