edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

Studia adresowane są do osób, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego, chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej.

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Studia mają charakter kwalifikacyjny – absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. A zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może także być zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł przygotowania w zakresie merytorycznym:
  • Podstawy kształcenia językowego
  • Podstawy kształcenia matematycznego
  • Podstawy kształcenia przyrodniczego
 • Moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznego:
  • Psychologia rozwojowa i osobowości
  • Psychologia wychowania
  • Szkoła jako instytucja wychowawcza
  • Elementy pedeutologii
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Pedagogika przedszkolna
  • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:
  • Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej
  • Metodyka edukacji przedszkolnej
  • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
  • Metodyka kształcenia językowego
  • Metodyka edukacji matematycznej
  • Metodyka edukacji przyrodniczej
  • Metodyka edukacji muzycznej
  • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej
  • Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych
  • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • Pedagogika zabawy
  • Emisja głosu


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 450 160 (praktyki)
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 2000 zł
RATA MIESIĘCZNA 400 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej