Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia podyplomowe

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019


studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 14 lutego 2019 r.

studiuj już od 267 zł/mies

nauki-techniczne

Koncepcja studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotują Cię do pracy w przedszkolach i szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ale także w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których potrzebny jest asystent osoby z niepełnosprawnością bądź nauczyciel wspomagający.


W ramach zajęć zdobędziesz wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form pracy wychowawczej oraz terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; potrzebną do prowadzenia działalności edukacyjnej z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej; dotyczącą rozwoju psychoruchowego (prawidłowego i zaburzonego) człowieka oraz poznasz podstawowe narzędzia diagnozy pedagogicznej stosowane w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, jak i problemy funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, pomoże Ci w ocenie zakresu i nasilenia zaburzeń w rozwoju dziecka (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania), opracowaniu programu indywidualnej i grupowej pracy edukacyjnej – wychowawczej – terapeutycznej, we współpracy w zespole interdyscyplinarnym (z lekarzem, psychologiem, rehabilitantem, logopedą) w zakresie działań diagnostyczno-terapeutycznych i wychowawczych, z nauczycielem w szkole ogólnodostępnej oraz z rodziną dziecka przez czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-terapeutycznym.


nauki-techniczne

Liczba godzin / organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 381 godzin realizowane w zakresie 140 godzin wykładów i 241 godzin konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń terenowych Program obejmuje 150 godzin praktyki pedagogicznej w specjalistycznych placówkach*.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk pedagogicznych, napisanie pracy dyplomowej oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy nauczyciela – wychowawcy – terapeuty. Uzyskuje także prawo do pracy w placówce kształcenia specjalnego (w placówkach zarówno specjalnych, jak i ogólnodostępnych – począwszy od przedszkola), a także zapewniają kontakt z doświadczonymi nauczycielami- pedagogami specjalnymi, znanymi i cenionymi w Polsce, pracującymi z pasją i zaangażowaniem.

nauki-techniczne

#StudiaDlaCiebie:

Studia są adresowane do nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia) nauczycielskie, a także absolwentów studiów wyższych (także zawodowych).nauki-techniczne

WYKAZ MODUŁÓW/PRZEDMIOTÓW:


Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym specjalnym:

 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Psychologia kliniczna,
 • Pedagogika specjalna,
 • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z zaburzeniami w rozwoju,
 • Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka,
 • Prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Diagnostyka psychopedagogiczna,

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalna:

 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – I etap edukacji,
 • Edukacja polonistyczna z metodyką,
 • Edukacja matematyczna z metodyką,
 • Edukacja muzyczno-plastyczna z metodyką,
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – II etap edukacji,
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – III – IV etap edukacji,
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
 • Repetytorium dyplomowe,

Przygotowanie specjalnościowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju,
 • Warsztaty zachowań niepożądanych,
 • Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
 • Media w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Podstawy rehabilitacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Gry i zabawy ruchowe w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

Moduł praktyk:

 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 1,
 • Praktyka obserwacyjna, nauczycielska,
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 2,
 • Praktyka nauczycielska – I. i II. etap edukacji,
 • Praktyka nauczycielska – III. i IV. etap edukacji,
 • Praktyka opiekuńczo- asystencka w edukacji włączającej,

prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Pedagog specjalny, konsultant naukowy Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej DSW do 2015; należała do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej w latach 1991-1994; od 2010 członek Rady Naukowej Fundacji Promyk Słońca. Od lat popularyzuje ideę psychomotoryki oraz ,,diagnozy nauczycielskiej” jako wyzwania dla edukacji włączającej. Ważniejsze publikacje: Autyzm czy nie autyzm. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław 1999; Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wrocław 2012; Psychomotoryka – ruch pełen znaczeń (cykliczne, współaut, ostatnia – Wrocław 20016); Koszula i krawat- obrazki wyłaniającej się dorosłości, ( współaut. Z W. Antoszem, w druku: Impuls 2018)


Prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia w AWF we Wrocławiu. Współpracuje z Instytutem Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 2010 do 2017 roku była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępcą przewodniczącego Komisji Kształcenia. Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest polskim przedstawicielem w European Network on Teacher Education Policies. Od 2015 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Od czerwca 2017r. jest koordynatorem przygotowania nowego standardu kształcenia nauczycieli. Prof. Sekułowicz jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz członkiem Rad Naukowych czasopism o międzynarodowym zasięgu. Jest recenzentem w polskich i międzynarodowych czasopismach w tym w The Journal of Autism and Developmental Disorder, The Journal of International Association of Special Education. The Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.


Alina Żwirblińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – pedagogiki specjalnej, oraz studiów podyplomowych z filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, wieloletni doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizatorka kursów doskonalących z zakresu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz z uczniem trudnym wychowawczo ( w tym z ADHD), i kursów kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki. Autorka wielu publikacji, między innymi: „Obyś cudze dzieci … wychowywał jak radzić sobie z problemami wychowawczymi w gimnazjum ( i nie tylko)” Oficyna Wydawnicza Nauczycieli Kielce 2003 (współautorstwo Joanna Sikora, Magdalena Sakowska, Alina Żwirblińska)kierownik studiów: prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka


dr Anna Suchon

Pedagog specjalny, psychomotoryk, gerontopsychomotoryk, studia z psychomotoryki ukończyła w Niemczech. Dwukrotna stypendystka niemieckich fundacji m.inn. Boscha. Autorka międzynarodowych projektów badawczych związanych z edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Sląskiej oraz w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – jako nauczyciel. Od wielu lat prowadzi rodzinę zastępczą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


dr Bożena Bartosik

Pedagog specjalny, adiunkt w DSW, certyfikowany terapeuta SI i psychomotoryki. Od wielu lat zajmuje się diagnozą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspomaganiem ich rozwoju. Autorka publikacji dotyczących funkcjonowania społecznego dzieci z zespołem Downa. Współpracuje z nauczycielami przedszkoli i szkół wrocławskich. Kierownik Gabinetu Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju w DSW. Oceniona przez studentów jako najlepszy nauczyciel akademicki w roku 2017.
Zapisując się do 14 lutego, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
320 zł
cena:

280 zł

opłata semestralna cena regularna:
1600 zł
cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna:
4800 zł
cena:

4200złJeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF
zyskujesz więcej – 900 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 100 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowejCeny dla Absolwentów DSW, WSB, WSF:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna:
100 zł
cena:

0 zł

15 rat
(kierunki trzysemesetralne)
cena regularna:
320 zł
cena:

267 zł

opłata semestralna cena regularna:
1600 zł
cena:

1334 zł

koszt studiów cena regularna:
4800 zł
cena:

4000 zł

Masz dodatkowe pytania?
Wyślij je do prof. DSW dr hab. Joanny Kruk-Lasockiej
– kierownika tego kierunku: joanna.kruk-lasocka@dsw.edu.pl

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE


Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja