edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia podyplomowe (Kłodzko)

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia) nauczycielskie – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych). Trzysemestralne studia, dające uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

KONCEPCJA STUDIÓW:

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy psychopedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej, przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalna oraz specjalnościowym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Plan studiów zawiera 381 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 140 godzin wykładów i 241 godzin konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń terenowych oraz 120 godzin praktyki pedagogicznej w specjalistycznych placówkach.Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

 • w zakresie wiedzy:
  • posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju psychoruchowego (prawidłowego i zaburzonego) człowieka
  • posiada wiedzę dotyczącą pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form pracy wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • zna podstawowe narzędzia diagnozy pedagogicznej stosowane w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
  • posiada wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności edukacyjnej z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej
  • zna najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych
  • zna problemy funkcjonowania rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • w zakresie umiejętności:
  • potrafi na podstawie zebranych informacji ocenić zakres i nasilenie zaburzeń w rozwoju dziecka (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania)
  • potrafi opracować program indywidualnej i grupowej pracy edukacyjno-wychowawczej, realizować go i modyfikować w oparciu o przeprowadzoną ewaluację
  • potrafi podjąć pracę dydaktyczną z dzieckiem w oparciu o opracowany plan pracy
  • potrafi samodzielnie opracować konspekt pracy dziennej z uczniem i przeprowadzić zajęcia w szkole specjalnej
  • potrafi prowadzić działania wspierające ucznia zgodnie z rozporządzeniem regulującym zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • potrafi współpracować w zespole interdyscyplinarnym (z lekarzem, psychologiem, rehabilitantem, logopedą) w zakresie działań diagnostyczno-terapeutycznych i wychowawczych
  • potrafi współpracować z rodziną dziecka przez czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-terapeutycznym
 • w zakresie kompetencji społecznych:
  • rozumie znaczenie pracy nad sobą w zakresie rozpoznawania uczuć, posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem zawodowym
  • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i rozwijania warsztatu pracy
  • współpracuje z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem/uczniem
  • postępuje zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym pedagoga specjalnego
  • traktuje z troską i szacunkiem zarówno dziecko, z którym pracuje, jak i jego opiekunów

  Studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

  Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł I. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym specjalnym
  • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna
  • Pedagogika specjalna
  • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży
  • Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z zaburzeniami w rozwoju
  • Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
  • Prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Moduł II. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalnae
  • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – I etap edukacji
  • Edukacja polonistyczna z metodyką
  • Edukacja matematyczna z metodyką
  • Edukacja muzyczno-plastyczna z metodyką
  • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – II etap edukacji
  • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – III – IV etap edukacji
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
  • Repetytorium dyplomowe
 • Moduł III. Przygotowanie specjalnościowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju
  • Warsztaty zachowań niepożądanych
  • Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
  • Media w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Podstawy rehabilitacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Gry i zabawy ruchowe w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Moduł praktyk
  • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 1
  • Praktyka obserwacyjna, nauczycielska
  • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 2
  • Praktyka nauczycielska – I. i II. etap edukacji
  • Praktyka nauczycielska – III. i IV. etap edukacji


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 381
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej