Media i marketing w branży motoryzacyjnej

Studia w ramach specjalności Media i marketing w branży motoryzacyjnej są kontynuacją i uzupełnieniem studiów licencjackich dziennikarstwa motoryzacyjnego. W procesie kształcenie student zdobędzie nie tylko znajomość warsztatu dziennikarskiego, ale również posiądzie niezbędne kompetencje merytoryczne, do których zaliczyć można: znajomość nowych technologii, marketingu, zarządzania i reklamy, a także mechanizmów logistyki, budowy i funkcjonowania floty, jak również zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku ubezpieczeń. Zdobyta wiedza pozwoli studentowi umiejętnie wykorzystywać i weryfikować metody badań a także analizować i szacować zmiany zachodzące na rynku, zarówno lokalnym jak i globalnym. Adresatami specjalności są absolwenci szkół wyższych z zakresu: dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii i stosunków międzynarodowych, logistyki, zarządzania, kierunków technicznych i innych pokrewnych.


W trakcie studiów przewidziano kilkanaście przedmiotów specjalnościowych. Są one inne niż te realizowane w trakcie studiów licencjackich i ruszają już na pierwszym semestrze. Większość zajęć prowadzonych będzie przez specjalistów i praktyków z branży motoryzacyjnej.

Dodatkowe auty specjalności MEDIA I MARKETING W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ:

MEDIA I MARKETING W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

PIERWSZA TEGO TYPU SPECJALNOŚĆ W POLSCE

praktyczny charakter studiów i zajęcia prowadzone przez praktyków

praktyczny charakter studiów i zajęcia prowadzone przez praktyków

praktyczny charakter studiów i zajęcia prowadzone przez praktyków

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności MEDIA I MARKETING W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 36 4
Konwersatorium monograficzne 36 3
Podstawy marketingu i reklamy 36 2
Motosporty w Polsce i na świecie 30 4
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i na świecie 15 3
Segment mediów motoryzacyjnych w Polsce i na świecie 30 5
Historia marek motoryzacyjnych 30 5
Samochody stulecia 30 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 36 2
Teorie komunikowania masowego 36 2
Metody badan medioznawczych 36 2
Kompetencje językowe dziennikarza 36 3
Media lokalne 36 3
Organizacja i promocja eventów motoryzacyjnych 30 2
Psychologia sprzedaży – marka i jej wizerunek 30 2
Zasady bezpieczeństwa drogowego w Polsce i UE 30 3
Metody badań rynku motoryzacyjnego 30 3
Podstawy zarządzania salonem motoryzacyjnym 30 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy1 15 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 36 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 36 3,5
Seminarium magisterskie1 12 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Gender a motoryzacja 30 3
Nowe trendy w logistyce i transporcie 22 2
Rynek dilerów samochodowych 30 3
Finansowanie rynku motoryzacyjnego 15 3
Analiza zawartości mediów branżowych 30 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy2 15 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Podstawy budowania i zarządazania flotą 30 3,5
Systemy bezpieczeństwa 30 4
Nowe media w motoryzacji 30 5
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 16 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 16 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 18 4
Konwersatorium monograficzne 15 3
Podstawy marketingu i reklamy 12 2
Motosporty w Polsce i na świecie 21 4
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i na świecie 15 3
Segment mediów motoryzacyjnych w Polsce i na świecie 18 5
Historia marek motoryzacyjnych 15 5
Samochody stulecia 21 4
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 18 2
Teorie komunikowania masowego 18 2
Metody badan medioznawczych 18 2
Kompetencje językowe dziennikarza 18 3
Media lokalne 15 3
Organizacja i promocja eventów motoryzacyjnych 21 2
Psychologia sprzedaży – marka i jej wizerunek 18 2
Zasady bezpieczeństwa drogowego w Polsce i UE 15 3
Metody badań rynku motoryzacyjnego 15 3
Podstawy zarządzania salonem motoryzacyjnym 21 2
Tutorial modułowy specjalnośćiowy1 12 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 18 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 18 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Gender a motoryzacja 15 3
Nowe trendy w logistyce i transporcie 15 2
Rynek dilerów samochodowych 15 3
Finansowanie rynku motoryzacyjnego 15 3
Analiza zawartości mediów branżowych 15 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy2 12 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Podstawy budowania i zarządazania flotą 15 3,5
Systemy bezpieczeństwa 15 4
Nowe media w motoryzacji 15 5
Tutorial modułowy specjalnośćiowy3 12 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 12 2

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej