Kultura i media

Studia w ramach specjalności Kultura i media przygotują Cię do pracy w zawodzie o pracy na stanowisku: dziennikarza i krytyka artystycznego, redaktora i wydawcy programów kulturalnych, organizatora imprez kulturalnych, menagera wydarzeń artystycznych, analityka, komentatora, animatora i lidera życia kulturalnego, doradcy i asystenta wielokulturowego, specjalisty do spraw komunikacji międzykulturowej i dialogu multireligijnego, doradcy w zakresie komunikacji niejawnej (reklama, ikonosfera, kody kulturowe i międzykulturowe), w instytucjach kultury i przemyśle kreatywnym oraz wszelkich sektorach związanych z wykorzystaniem zasobów kulturowych i negocjacjach międzykulturowych.

W trakcie studiów nauczysz się: sposobów komunikowanie się różnych kultur i swobodnego poruszania się wśród różnych kodów kulturowych, warsztatu krytyka artystycznego i dziennikarza wydarzeń kulturalnych – od kuchni, oceniać i wykorzystywać różnorodne zasoby kulturowe, pisać, redagować i z sukcesem publikować recenzje filmowe, muzyczne, teatralne i literackie, organizować, pozyskiwać finansowanie i prowadzić kampanie i eventy kulturalne, przygotowywać nośne i skuteczne oferty medialne dotyczące kultury, wyzwalać własny potencjał twórczy, tworzyć, redagować i montować programy kulturalne, występować przed kamerą i mikrofonem, kreować wizerunek i zarządzać instytucją kultury, organizować spektakl teatralny i wyprawę „Kulturowe szlaki Europy”, rozumieć i przedstawiać zjawiska kultury współczesnej, mówić ze swadą, pisać ze smakiem oglądać, słuchać i czytać wnikliwie, pozyskasz z nie tylko zawodowe umiejętności dziennikarskie, lecz także erudycyjną swobodę poruszania się po uniwersum kultury i wykształcisz sobie humanistyczne spojrzenie na rzeczywistość – czyli pełne zrozumienie mechanizmów nią rządzących, co pozwala odnieść sukces na każdym rynku pracy.

Od pewnego przemysłowca słyszałem przypisywane Citroenowi zdanie, że najlepsze kwalifikacje na kierowników wielkich przedsiębiorstw posiadają osoby umiejące także w wieku dorosłym czytać autorów łacińskich. Nowożytne przedsiębiorstwa (…) są tak złożone, że kto wchodzi w szczegóły, traci z oczu całość. Kierownik może nie znać szczegółów, ale musi umieć odpowiedzieć na pytanie po co dane przedsiębiorstwo w ogóle istnieje i jakim celom ma odpowiadać. Musi więc posiadać doń stosowny dystans, spojrzenie humanistyczne, jakie daje znajomość autorów klasycznych. (…) Wykształcony zdobywa szybko potrzebne mu wiadomości praktyczne, na które niewykształconemu całego życia za mało.” Jerzy Stempowski

Dodatkowe auty specjalności KULTURA I MEDIA:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W PROFESJONALNYM STUDIO
TELEWIZYJNYM I RADIOWYM
ORAZ WROCŁAWSKICH INSTYTUCJACH KULTURY
NP. TEATRZE WSPÓLCZESNYM , MUZEUM SZTUKI WSPÓLCZESNEJ

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 36 4
Konwersatorium monograficzne 36 3
Podstawy marketingu i reklamy 36 2
Wyobraźnia i kreacja artystyczna 30 4
Almanach polskiej muzyki popularnej 30 7
Przemiany obyczajowości 1 30 3
Zarządzanie karierą wykonawców 30 7
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 36 2
Teorie komunikowania masowego 36 2
Metody badan medioznawczych 36 2
Kompetencje językowe dziennikarza 36 3
Media lokalne 36 3
Kultura języka 24 3
Muzyka świata 30 4
Wiedza o kulturze 30 3
Przemiany obyczajowości 2 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 1 16 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 36 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 36 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Historia filmu i muzyki filmowej 46 5
Warsztat krytyka artystycznego 30 4
Przemiany obyczajowości 3 30 3
Organizacja spektaklu teatralnego 30 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 16 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Warsztat krytyka artystycznego 2 24 2
Problemy multikulturowości 24 2
Przeminay obyczajowości 4 30 2,5
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 30 3
Kultura w multimediach 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 3 16 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 16 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 18 4
Konwersatorium monograficzne 15 3
Podstawy marketingu i reklamy 12 2
Wyobraźnia i kreacja artystyczna 15 4
Almanach polskiej muzyki popularnej 24 7
Przemiany obyczajowości 1 18 3
Zarządzanie karierą wykonawców 21 7
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 18 2
Teorie komunikowania masowego 18 2
Metody badan medioznawczych 18 2
Kompetencje językowe dziennikarza 18 3
Media lokalne 15 3
Kultura języka 21 3
Muzyka świata 24 4
Wiedza o kulturze 24 3
Przemiany obyczajowości 2 18 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 1 12 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 18 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 18 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Historia filmu i muzyki filmowej 30 5
Warsztat krytyka artystycznego 15 4
Przemiany obyczajowości 3 18 3
Organizacja spektaklu teatralnego 15 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 12 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Warsztat krytyka artystycznego 2 15 2
Problemy multikulturowości 18 2
Przeminay obyczajowości 4 15 2,5
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 18 3
Kultura w multimediach 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 3 12 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 12 2

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej