Dziennikarstwo i biznes muzyczny

Studia w ramach specjalności Dziennikarstwo i biznes muzyczny to studia II stopnia, które z jednej strony stanowią rozwinięcie obszarów muzycznych podejmowanych na I stopniu, z drugiej kładą nacisk na branżowe, biznesowe i menedżerskie podejście do szeroko rozumianych tematów z pogranicza muzyki, kultury popularnej i dziennikarstwa. Studenci zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne skoncentrowane wokół zagadnień definiujących współczesne podejście do branży muzycznej, w której kluczową rolę odgrywa ekonomia muzyki, niestandardowa promocja, a także nowomedialna dystrybucja. Podczas zajęć wykładowcy będą poruszali zagadnienia związane między innymi z instytucjami kulturalnymi, prawnymi aspektami dźwięku, a także pracą menedżera organizującego eventy muzyczne i całym „zapleczem”, którego efektem są wydarzenia muzyczno-dźwiękowe. Zainicjonowana zostanie także dyskusja wokół ekologii dźwięku i przestrzeni audialnej otaczającej współczesnego człowieka.

Dodatkowe auty specjalności DZIENNIKARSTWO I BIZNES MUZYCZNY:

WŁASNE STUDIO NAGRANIOWE

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

DZIENNIKARSTWO I BIZNES MUZYCZNY

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

zajęcia prowadzone są w profesjonalnym laboratorium dźwięku

możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności DZIENNIKARSTWO I BIZNES MUZYCZNY: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 36 4
Konwersatorium monograficzne 36 3
Podstawy marketingu i reklamy 36 2
Zarządzanie karierą wykonawców 30 7
Wyobraźnia i kreacja artystyczna 30 4
Almanach polskiej muzyki popularnej 30 7
Przemiany obyczajowości 1 30 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 36 2
Teorie komunikowania masowego 36 2
Metody badan medioznawczych 36 2
Kompetencje językowe dziennikarza 36 3
Media lokalne 36 3
Muzyka teatralna i musical 30 3
Muzyka świata 30 4
Wiedza o kulturze 30 2
Preferencje muzyczne odbiorców 30 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 1 30 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 36 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 36 3,5
Seminarium magisterskie1 12 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Organizacja produkcji muzyczne 30 3
Historia filmu i muzyki filmowej 60 5
Warsztat krytyka artystycznego 30 4
Promocja muzyki w sieci 28 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 16 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 30 3
Audycje muzyczne 30 3
Ekologia akustyczna 30 3,5
Kultura w multimediach 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 3 16 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 16 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Analiza dyskursu medialnego 18 4
Konwersatorium monograficzne 15 3
Podstawy marketingu i reklamy 12 2
Zarządzanie karierą wykonawców 21 7
Wyobraźnia i kreacja artystyczna 15 4
Almanach polskiej muzyki popularnej 24 7
Przemiany obyczajowości 1 18 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Społeczne i kulturowe oddziaływania mediów 18 2
Teorie komunikowania masowego 18 2
Metody badan medioznawczych 18 2
Kompetencje językowe dziennikarza 18 3
Media lokalne 15 3
Muzyka teatralna i musical 27 4
Muzyka świata 24 4
Wiedza o kulturze 21 2
Preferencje muzyczne odbiorców 24 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 1 12 1
Praktyka zawodowa 100 4
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI w. 18 3
Opinia publiczna i jej badanie-metody i techniki 18 3,5
Seminarium magisterskie1 30 6
Wychowanie fizyczne1 12 0,5
Organizacja produkcji muzyczne 18 3
Historia filmu i muzyki filmowej 30 5
Warsztat krytyka artystycznego 15 4
Promocja muzyki w sieci 21 4
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 2 12 1
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium magisterskie 2 30 14
Wychowanie fizyczne2 12 0,5
Kreowanie wizerunku instytucji kultury 15 3
Audycje muzyczne 18 3
Ekologia akustyczna 18 3,5
Kultura w multimediach 30 3
Tutorial modułowy specjalnośćiowy 3 12 1
Warsztat tematyczny w języku angielskim 12 2

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej