Diagnoza i terapia pedagogiczna
– studia podyplomowe (Kłodzko)

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia pedagogiczna

Adresaci studiów :

Adresatami studiów są przede wszystkim: – nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej,- wychowawcy w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych,- pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zainteresowani poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie nauczycielskiej diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Uzyskiwane kwalifikacje :

Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowany jest do realizowania działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Uzyskuje kwalifikacje w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach i szkołach.

W programie studiów znajdują się następujące moduły i przedmioty:

Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie:

 • teoretycznych podstaw diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • nauczycielskiej diagnozy (gotowości / dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się)
 • terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Program studiów obejmuje następujące moduły i przedmioty:

 • moduł kształcenia w zakresie teoretycznych podstaw diagnozy i terapii:
  • Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
  • Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się
  • Współczesna kultura europejska i jej źródła
  • Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zaburzenia rozwoju i zachowania dzieci
 • moduł kształcenia w zakresie nauczycielskiej diagnozy:
  • Diagnoza gotowości / dojrzałości szkolnej
  • Diagnoza ryzyka dysleksji
  • Diagnoza stanu czytania i pisania
  • Diagnoza działalności matematycznej
  • Elementy diagnozy psychologicznej w pracy nauczyciela
  • Rozpoznawanie zaburzeń zachowania
  • Diagnoza lateralizacji
 • moduł kształcenia w zakresie terapii trudności w uczeniu się:
  • Wczesna profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
  • Stymulowanie rozwoju mowy i myślenia
  • Stymulowanie rozwoju motoryki dużej i małej
  • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
  • Terapia specyficznych trudności w początkowym uczeniu się matematyki
  • Elementy logopedii
  • Praca z uczniem z zaburzeniami rozwoju i zachowania
  • Pedagogika zabawy
  • Zajęcia fakultatywne
  • Warsztaty pomocy dydaktycznych
 • moduł dyplomowy:
  • Repetytorium dyplomowe
 • moduł praktyk
  • Praktyka obserwacyjno-diagnostyczna
  • Praktyka diagnostyczno-terapeutyczna
  • Praktyka terapeutyczna
  • Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 351
praktyki – 60h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1350 zł
RATA MIESIĘCZNA 270 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej