Diagnostyka edukacyjna

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: diagnostyka edukacyjna

Studia z zakresu diagnostyki edukacyjnej:

kierowane są do: nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników okręgowych komisji egzaminacyjnych, organów prowadzących szkoły (JST), ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni i instytucji prowadzących kształcenie ustawiczne. Studia mają przyczynić się do wzmocnienia istotnego dla rozwoju systemu edukacji w Polsce nurtu edukacji bazującej na dowodach (Evidence Based Education). Dowody są tu rozumiane jako rzetelne i wiarygodne informacje o funkcjonowaniu oświaty, w tym też przetworzone dane o efektach kształcenia. Dane, o których mowa, uzyskiwane są poprzez diagnozowanie instytucji edukacji na różnych poziomach i różnego typu, tzn. od skali placówki do skali kraju, od przedszkola do szkolnictwa ponadgimnazjalnego i policealnego. Podejmowanie działań diagnostycznych i ewaluacyjnych wymaga szerokiej wiedzy z wielu obszarów pedagogiki i innych nauk. Studia podyplomowe uporządkują, rozwiną i pogłębią wiedzę słuchaczy o współczesnym szeroko rozumianym kształceniu i o mierzeniu efektów kształcenia. Rozumienie istoty współczesnego kształcenia i mierzenia jego efektów stanie się podstawą rozwijania i kształtowania umiejętności diagnozowania efektów kształcenia w całej złożoności, a więc: projektowanie diagnozowania, konstruowanie narzędzi, przeprowadzenie diagnozy, analiza danych i wnioskowanie.

Tryb ukończenia studiów:

Zaliczenie przedmiotów znajdujących się w planie studiów, zaprojektowanie, przeprowadzenie i opracowanie raportu z diagnozy (ewaluacji) w zakresie uzgodnionym z prowadzącymi zajęcia i na przykładach bliskich doświadczeniom Słuchacza i zgodnie z jego oczekiwaniami. Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

 • w zakresie wiedzy:
  • posiada wiedzę o współczesnych koncepcjach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
  • posiada wiedzę o organizacji kształcenia w Polsce na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, maturalnym i policealnym, zna ideę podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach
  • posiada wiedzę o pomiarze dydaktycznym i jego podstawowych zastosowaniach, zna silne i słabe strony pomiaru dydaktycznego
  • posiada wiedzę o egzaminach zewnętrznych w Polsce, o ocenianiu szkolnym – w szczególności o ocenianiu formatywnym
  • dysponuje podstawowa wiedzę z zakresu statystyki, umożliwiającą projektowanie diagnoz i czytanie przetworzonych wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych
 • w zakresie umiejętności:
  • potrafi analizować zmiany w systemie edukacji i wskazywać na przyczyny i skutki zmian
  • potrafi projektować diagnozy i ewaluacje na poziomie kraju, regionalnym, lokalnym i pojedynczych placówek
  • potrafi pozyskiwać dane o funkcjonowaniu systemu edukacji (na różnych poziomach), gromadzić je, przetwarzać i wykorzystywać do opisu stanu systemu (na różnych poziomach) i prognozowania rozwoju
  • potrafi analizować i przetwarzać rezultaty diagnoz i ewaluacji oraz egzaminów zewnętrznych i wykorzystywać je we wskazanym celu
  • potrafi konstruować narzędzia diagnozy formalnej i nieformalnej oraz ewaluacji
 • w zakresie kompetencji społecznych:
  • potrafi współpracować w zespołach realnych i wirtualnych (poprzez sieć)
  • potrafi budować zespoły projektujące i przeprowadzające diagnozy i ewaluacje
  • postępuje zgodnie z regułami etycznymi diagnozowania w relacjach ze współpracownikami, ze zlecającymi badania, z adresatami diagnoz, z badanymi (diagnozowanymi)

  Wymagania wstępne i zasady rekrutacji:

 • Ukończone studia I. stopnia (licencjat / inżynierskie) lub wyższego stopnia (magisterskie, doktoranckie).
 • Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł I. Przedmioty podstawowe
  • Przegląd koncepcji uczenia się
  • Diagnozowanie efektów procesu kształcenia i uczenia się
  • Koncepcje i narzędzia pomiaru dydaktycznego
  • Elementy statystyki
  • Organizacja procesów diagnozowania edukacyjnego
 • Moduł II. Przedmioty kierunkowe
  • Ocenianie szkolne – od sumującego do formatywnego
  • Przegląd systemowych diagnoz edukacyjnych
  • Funkcje i znaczenie zewnętrznych egzaminów ogólnokształcących i zawodowych
  • Metody dużych i małych badań diagnostycznych
 • Moduł III. Zajęcia dyplomowe
  • Analiza danych i technologie informacyjne wspierające diagnozowanie
  • Zarządzanie egzaminami
  • Ocenianie formatywne


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 168
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1950 zł
RATA MIESIĘCZNA 390 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej