Obrona terytorialna i ochrona ludności – NOWOŚĆ

Studia w ramach specjalności obrona terytorialna i ochrona ludności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności w czasie wojny i na wypadek konfliktów zbrojnych, zaistnienia konfliktów podprogowych (np. wojna hybrydowa) oraz zabezpieczenia terytorium kraju dla jednostek operacyjnych, obiektów infrastruktury krytycznej, a także prowadzenia działań nieregularnych i antydywersyjnych. Studenci zostaną zapoznani z przedsięwzięciami o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym i zaopatrzeniowym realizowanymi przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz wyznaczone jednostki organizacyjne.

Zajęcia pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwanymi na rynku kwalifikacjami na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem narodowym, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, a także podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Zdobycie tej wiedzy umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

Dodatkowe auty specjalności Obrona terytorialna i ochrona ludności

INTERAKTYWNE ĆWICZENIA I KONWERSATORIA

LABORATORIA KOMPUTEROWE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

TUTORIALE MODUŁOWE

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE MINIMALNY ZAKRES TREŚCI KSZTAŁCENIA
PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 19 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ODBYWANIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ORAZ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POLICJI
(DZ.U. 2007 NR 126 POZ. 877 ZE ZM.).

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
(cena regularna)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(cena regularna)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 3)
(cena regularna)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**

Łączna wartość: 15 900 zł**

STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 1)
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 2)
(opłaty uwzględniające dofinansowanie)*
12 rat 370 zł
2 raty 2175 zł
1 rata 4250 zł**
STUDIA NIESTACJONARNE
(rok studiów: 3)
(opłaty uwzględniające dofinansowanie)*
12 rat 370 zł
2 raty 2175 zł
1 rata 4250 zł**

Łączna wartość: 13 800 zł**
☛ (zaoszczędzisz ponad 2 000 zł!) ☚

Opłaty uwzględniające dofinansowanie realizacji studiów w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”*

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej