Kierowanie działaniami ratowniczymi

Studia w ramach specjalności kierowanie działaniami ratowniczymi przygotują Cię do podjęcia pracy w strukturach służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego, zarówno w służbie czynnej, jak i w centrach zarządzania oraz powiadamiania ratunkowego i stanowiskach kierowania, Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz innych strukturach systemu zarządzania kryzysowego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego oraz podmiotach i służbach ratowniczych z nimi współpracujących.


W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę specjalistyczną i umiejętności właściwego organizowania i prowadzenia działań ratowniczych wymagających udzielania pomocy medycznej, użycia technik ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego. W trakcie studiów poznasz zasady planowania, organizowania, nadzorowania i koordynowania działań ratowniczych oraz ich dokumentowania. Zapoznasz się z organizacją i zasadami funkcjonowania ratownictwa jako elementu systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu bezpieczeństwa państwa, sposobami organizacji, prowadzenia i kierowania działań ratowniczych oraz zasadami koordynacji działań i współpracy służb w miejscu zdarzenia. Poznasz także uwarunkowania prawne i sposoby ich interpretowania w praktyce, metody pracy z poszkodowanymi i podstawowe formy oddziaływania psychologicznego na ofiary zdarzenia. Dzięki specjalności kierowanie działaniami ratowniczymi poznasz metody postępowania zapewniające optymalne wykorzystanie sił i środków oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy ratowników.

Dodatkowe auty kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

JEST INSTYTUCJA POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ
UNIVERSITY FIRST AID TRAINING CENTRE LONDON
(NR AKREDYTACJI: KBA-KS-4/14)

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
jest instytucja posiadającą akredytację
University First Aid Training Centre London
(nr akredytacji: KBA-KS-4/14)

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Historia bezpieczeństwa i wojskowości 60 6
Wykład monograficzny 1 – Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 30 2
Metodologia badań bezpieczeństwa 30 6
System zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie 60 7
Strategia bezpieczeństwa narodowego 60 7
Wprowadzenie do praktyki zawodowej 66 2
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wykład monograficzny 2 – Współczesne problemy psychologii 30 2
Instrumenty i mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 60 2
Międzynarodowe prawo humanitarne 30 1
Seminarium magisterskie 30 3
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 1 30 1
Bezpieczeństwo finansowe 30 3
System Obrony Państwa – rozwiązania prawne i organizacyjne 30 4
Przygotowanie obronne państwa w sektorze pozamilitarnym 30 4
Praktyka zawodowa 200 10
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa 60 5
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 30 4
Ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego 30 4
Seminarium magisterskie 30 3
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 2 30 1
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w aglomeracji miejskiej 30 3
Zarządzanie systemami ratowniczymi 60 4
Ochrona antyterrorystyczna Polski 60 4
Praktyka zawodowa – badanie poziomu zagrożeń 66 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 60 5
Seminarium magisterskie 30 3
Kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa 30 3
Operacje pokojowe i stabilizacyjne w polityce Unii Europejskiej 30 3
Bezpieczeństwo ekologiczne 30 5
Rola i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego 60 5
Pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa 30 4
Praktyka zawodowa – polityka i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa 66 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Historia bezpieczeństwa i wojskowości 30 6
Wykład monograficzny 1 – Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 12 2
Metodologia badań bezpieczeństwa 15 6
System zarządzania kryzysowego w Polsce i świecie 30 7
Strategia bezpieczeństwa narodowego 30 7
Wprowadzenie do praktyki zawodowej 66 2
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wykład monograficzny 2 – Współczesne problemy psychologii 12 2
Instrumenty i mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 30 2
Międzynarodowe prawo humanitarne 15 1
Seminarium magisterskie 15 3
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 1 15 1
Bezpieczeństwo finansowe 15 3
System Obrony Państwa – rozwiązania prawne i organizacyjne 15 4
Przygotowanie obronne państwa w sektorze pozamilitarnym 15 4
Praktyka zawodowa 200 10
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategiczne środowisko bezpieczeństwa 30 5
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 15 4
Ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego 15 4
Seminarium magisterskie 15 3
Warsztaty specjalistyczne – język angielski 2 15 1
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w aglomeracji miejskiej 15 3
Zarządzanie systemami ratowniczymi 21 4
Ochrona antyterrorystyczna Polski 15 4
Praktyka zawodowa – badanie poziomu zagrożeń 66 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 30 5
Seminarium magisterskie 15 3
Kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa 15 3
Operacje pokojowe i stabilizacyjne w polityce Unii Europejskiej 15 3
Bezpieczeństwo ekologiczne 15 5
Rola i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego 15 5
Pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa 15 4
Praktyka zawodowa – polityka i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa 66 2

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 550 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6400 zł
STUDIA STACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 490 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 520 zł
2 raty 3100 zł
1 rata 6000 zł
STUDIA NIESTACJONARNE – absolwenci DSW
12 rat 450 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5200 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej