Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie – nowość!

Studia w ramach specjalności Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie przygotują Cię do pracy związanej z ochroną informacji oraz danych wrażliwych. Specjalność ta wychodzi naprzeciw perspektywicznym oczekiwaniom społecznym i rynku pracy. Postępująca informatyzacja systemów organizacji pracy, przechowywania danych wrażliwych oraz komunikowania się pomiędzy poszczególnymi komórkami struktur organizacyjnych wymaga zarówno wiedzy o ochronie danych wrażliwych, jak i możliwych zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz umiejętności rozpoznania symptomów oraz źródeł zagrożeń, zwłaszcza tych o charakterze społecznym.

Specjalność Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości oraz sposobami zapewniania bezpieczeństwa w sieci, a także ochrony danych wrażliwych. W trakcie studiów będziesz przygotowany do pełnienia funkcji specjalisty do spraw bezpieczeństwa informacji w instytucjach państwowych i samorządowych i przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu działania. Należy podkreślić, że informacja współcześnie spełnia kluczową rolę w każdej organizacji, w związku z tym i obszar wykorzystania wiedzy oraz umiejętności specjalistów w tej dziedzinie będzie coraz większy. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą, skali oraz rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni w odniesieniu do zasobów informatycznych, sposobów oraz narzędzi zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz zarządzania informacją w sytuacjach incydentalnych oraz kryzysowych, umiejętności oceny zagrożeń w cyberprzestrzeni, oddziałujących na obywatela, społeczeństwo i instytucje państwa oraz związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa oraz otrzymasz kompetencje umożliwiające samodzielne lub zespołowe planowanie, organizowanie i kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Dodatkowe auty specjalności CYBERBEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY INFORMATYCZNE W BEZPIECZEŃSTWIE

INTERAKTYWNE ĆWICZENIA I KONWERSATORIA

LABORATORIA KOMPUTEROWE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

TUTORIALE MODUŁOWE

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE MINIMALNY ZAKRES TREŚCI KSZTAŁCENIA
PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 19 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ODBYWANIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ORAZ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POLICJI
(DZ.U. 2007 NR 126 POZ. 877 ZE ZM.).

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 60 5
Organizacja i zarządzanie 60 5
Nauka o państwie i prawie 45 5
Filozofia z elementami etyki 45 3
Historia Europy na tle wojen i konfliktów zbrojnych 60 6
Współczesne systemy polityczne 60 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 60 5
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 60 5
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 60 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 30 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 45 2,5
Mentoring językowy 1 30 2
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 60 7
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 60 6
Polityka migracyjna 45 4,5
Mentoring językowy 2 30 2
Elementy teorii podejmowania decyzji 45 5
Wstęp do informatyki 45 5
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System reagowania kryzysowego w UE 60 4
Międzynarodowe stosunki wojskowe 30 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 30 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 2
Mentoring językowy 3 30 1
Środowisko cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 30 2
Cyberprzestępstwa i cyberterroryzm 30 2
Proseminarium specjalnościowe 30 3
Systemy informatyczne w administracji publicznej 30 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 60 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 30 4
Militarne i pozamilitarne systemy ochrony granic UE 30 4
Seminarium dyplomowe 1 30 5
Mentoring językowy 4 30 1
Budowa i ochrona baz danych 60 5
Bezpieczeństwo wirtualizacji 60 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 30 2
Bezpieczeństwo teleinformatycznych systemów multimedianych 60 4
Zabezpieczenie aplikacji i usług internetowych 60 4
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 30 3
Ochrona danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni 30 3
Ochrona informacji niejawnych 60 5
Polityka bezpieczeństwa informatycznego 30 3

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 35 5
Organizacja i zarządzanie 30 5
Nauka o państwie i prawie 18 5
Filozofia z elementami etyki 18 3
Historia Europy na tle wojen i konfliktów zbrojnych 30 6
Współczesne systemy polityczne 30 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 30 5
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 30 5
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 30 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 15 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 15 3
Mentoring językowy 1 20 2
Praktyka 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 30 7
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 30 6
Polityka migracyjna 15 5
Mentoring językowy 2 20 2
Elementy teorii podejmowania decyzji 15 5
Wstęp do informatyki 30 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System reagowania kryzysowego w UE 30 4
Międzynarodowe stosunki wojskowe 15 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 15 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 2
Mentoring językowy 3 20 1
Środowisko cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 15 2
Cyberprzestępstwa i cyberterroryzm 15 2
Proseminarium specjalnościowe 15 3
Systemy informatyczne w administracji publicznej 15 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 30 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 15 4
Militarne i pozamilitarne systemy ochrony granic UE 15 4
Seminarium dyplomowe 1 15 5
Mentoring językowy 4 20 1
Budowa i ochrona baz danych 30 5
Bezpieczeństwo wirtualizacji 30 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 15 5
Bezpieczeństwo teleinformatycznych systemów multimedianych 30 4
Analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa 15 3
Zabezpieczenie aplikacji i usług internetowych 30 4
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 15 3
Ochrona danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni 15 3
Ochrona informacji niejawnych 30 5
Polityka bezpieczeństwa informatycznego 15 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej