Bezpieczeństwo publiczne

Studia w ramach specjalności Bezpieczeństwo publiczne TO UNIKATOWA SPECJALNOŚĆ, PROWADZONA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z KOMENDĄ GŁÓWNĄ POLICJI z 2011 r. Jej absolwenci są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu podstawowego dla kandydatów do służby w Policji. Tym samym w ciągu roku od ukończenia tej specjalności będzie możliwe odbycie skróconego szkolenia z zaliczeniem treści zrealizowanych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Studia przygotują Cię do pracy zarówno w jednostkach Policji, administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach odpowiadających za kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Studia zapewniają Ci uzyskanie praktycznych umiejętności prowadzenia analiz, diagnozowania i prognozowania procesów i zjawisk generujących wyzwania dla bezpieczeństwa oraz tworzenia i realizacji efektywnych programów poprawy poziomu bezpieczeństwa. Szczególny nacisk w trakcie studiów kładziony jest na nabycie praktycznych umiejętności dotyczących podstawowych umiejętności policjanta (zasady tworzenia dokumentacji w miejscu zdarzenia, zbierania i weryfikacji śladów) oraz pracownika samorządowego zajmującego się problematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego (tworzenia oraz realizacji programów prewencyjnych i profilaktycznych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym, w tym zasad budowy Mapy Zagrożeń, lokalnych programów profilaktycznych w odniesieniu do określonych grup wykroczeń i przestępstw oraz kierowania działaniami w sytuacji wystąpienia nagłych i nieoczekiwanych zdarzeń). W ramach programu studiów studenci kończą 45 godzinny specjalistyczny blok medyczny z zakresu I pomocy zakończony certyfikowanym egzaminem. Zajęcia pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwanymi na rynku kwalifikacjami na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem narodowym, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, a także podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Zdobycie tej wiedzy w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką. W ramach tej specjalności ukończysz również certyfikowany 45 godzinny blok medyczny z zakresu pierwszej pomocy.

Dodatkowe auty specjalności BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

INTERAKTYWNE ĆWICZENIA I KONWERSATORIA

LABORATORIA KOMPUTEROWE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

TUTORIALE MODUŁOWE

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE MINIMALNY ZAKRES TREŚCI KSZTAŁCENIA
PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 19 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ODBYWANIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ORAZ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POLICJI
(DZ.U. 2007 NR 126 POZ. 877 ZE ZM.).

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 60 5
Organizacja i zarządzanie 60 5
Nauka o państwie i prawie 45 5
Filozofia z elementami etyki 45 3
Historia Europy na tle wojen i konfliktów zbrojnych 60 6
Współczesne systemy polityczne 60 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 60 5
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 60 5
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 60 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 30 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 45 2,5
Mentoring językowy 1 30 2
Praktyka 1 200 8
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 60 7
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 60 6
Polityka migracyjna 45 4,5
Mentoring językowy 2 30 2
Ratownictwo medyczne 45 5
Antropologia kryminalistyczna 45 5
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System reagowania kryzysowego w UE 60 4
Międzynarodowe stosunki wojskowe 30 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 30 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 2
Mentoring językowy 3 30 1
Pierwsza pomoc i sposoby jej udzielania 30 2
Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń 30 2
Proseminarium specjalnościowe 30 3
Uprawnienia policjanta 30 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 60 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 30 4
Militarne i pozamilitarne systemy ochrony granic UE 30 4
Seminarium dyplomowe 1 30 5
Mentoring językowy 4 30 1
Prawo karne materialne i prawo wykroczeń 60 5
Bezpieczeństwo wewnętrzne 60 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 30 5
Zbieranie informacji o przestępstwie 60 4
Postępowanie policjanta – wybrane czynności i uprawnienia 30 3
Zasady użycia broni palnej 60 4
Kontrola drogowa Policji 30 3
Problematyka wykroczeń 30 2
Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego 30 2
Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego 60 5
Czynności policjanta na miejscu zdarzenia 30 2

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 35 5
Organizacja i zarządzanie 30 5
Nauka o państwie i prawie 18 5
Filozofia z elementami etyki 18 3
Historia Europy na tle wojen i konfliktów zbrojnych 30 6
Współczesne systemy polityczne 30 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 30 5
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 30 5
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 30 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 15 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 15 3
Mentoring językowy 1 20 2
Praktyka 1 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 30 7
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 30 6
Polityka migracyjna 15 5
Mentoring językowy 2 20 2
Ratownictwo medyczne 15 5
Antropologia kryminalistyczna 30 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System reagowania kryzysowego w UE 30 4
Międzynarodowe stosunki wojskowe 15 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 15 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 2
Mentoring językowy 3 20 1
Pierwsza pomoc i sposoby jej udzielania 15 2
Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń 15 2
Proseminarium specjalnościowe 15 3
Uprawnienia policjanta 15 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 30 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 15 4
Militarne i pozamilitarne systemy ochrony granic UE 15 4
Seminarium dyplomowe 1 15 5
Mentoring językowy 4 20 1
Prawo karne materialne i prawo wykroczeń 30 5
Bezpieczeństwo wewnętrzne 30 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 15 5
Zbieranie informacji o przestępstwie 30 4
Postępowanie policjanta – wybrane czynności i uprawnienia 15 3
Zasady użycia broni palnej 30 4
Kontrola drogowa Policji 15 3
Problematyka wykroczeń 15 2
Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego 15 2
Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego 30 5
Czynności policjanta na miejscu zdarzenia 15 2

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej