Bezpieczeństwo państwa

Studia w ramach specjalności Bezpieczeństwo państwa koncentrują się na problematyce militarnych i pozamilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tak zwanych non traditional risks (nietradycyjnych, niestandardowych zagrożeń bezpieczeństwa), zwłaszcza o charakterze społecznym (terroryzm, zagrożenia asymetryczne, wojna hybrydowa, ekstremizm ideologiczny czy zagrożenia ekologiczne) oraz wynikające z nagłych i nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze kryzysowym. Deterytorializacja tych zagrożeń powoduje, że niezbędne jest posiadanie przez urzędników oraz funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego umiejętności analizy i przewidywania możliwości wystąpienia oraz konsekwencji zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza, umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • Policji oraz jednostkach powoływanych przez władze samorządowe w oparciu o zapisy Ustawy O Strażach Gminnych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa,
  • wydziałach zarządzania kryzysowego,
  • Siłach Zbrojnych RP,
  • Straży Granicznej,
  • innych strażach oraz służbach mundurowych, firmach ochrony osób i mienia, a także podmiotach gospodarczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa, poznasz funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa współczesnego państwa, będziesz znać metody przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz sposoby ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. Uzyskasz kompetencje społeczne do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa. Zdobycie tej wiedzy w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

ATUTY KIERUNKU – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

JEST INSTYTUCJA POSIADAJĄCĄ AKREDYTACJĘ
UNIVERSITY FIRST AID TRAINING CENTRE LONDON
(NR AKREDYTACJI: KBA-KS-4/14)

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW I STOPNIA
I KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
jest instytucja posiadającą akredytację
University First Aid Training Centre London
(nr akredytacji: KBA-KS-4/14)

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Wykładowcy i prowadzący zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 35 5
Organizacja i zarządzanie 30 5
Nauka o państwie i prawie 18 5
Filozofia z elementami etyki 18 3
Historia Europy na tle wojen i konfliktów zbrojnych 30 6
Współczesne systemy polityczne 30 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 30 5
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 30 5
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 30 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 15 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 15 3
Mentoring językowy 1 20 2
Praktyka 1 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 30 7
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 30 6
Polityka migracyjna 15 5
Mentoring językowy 2 20 2
Instytucje bezpieczeństwa w Polsce 15 5
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 30 5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System reagowania kryzysowego w UE 30 4
Międzynarodowe stosunki wojskowe 15 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 15 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 2
Mentoring językowy 3 20 1
Bezpieczeństwo militarne 15 2
Konflikty społeczne a bezpieczeństwo państwa 15 2
Proseminarium specjalnościowe 15 3
Przywództwo i negocjacje 15 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 30 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 15 4
Militarne i pozamilitarne systemy ochrony granic UE 15 4
Seminarium dyplomowe1 15 5
Mentoring językowy 4 20 1
Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata 30 5
Zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym 30 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe2 15` 5
Służby specjalne w Polsce 30 4
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 15 3
Zarządzanie kryzysowe 30 4
Ochrona środowiska w polityce bezpieczeństwa państwa 15 3
Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości 15 3
Zarządzanie działaniami ratowniczymi 30 5
Ochrona dóbr kultury 15 3

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 60 5
Organizacja i zarządzanie 60 5
Nauka o państwie i prawie 45 5
Filozofia z elementami etyki 45 3
Historia Europy na tle wojen i konfliktów zbrojnych 60 6
Współczesne systemy polityczne 60 6
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Geografia polityczna i ekonomiczna 60 5
Konflikty polityczne w stosunkach międzynarodowych 60 5
Teoria bezpieczeństwa z elementami polemologii 60 4
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego 30 3
Bezpieczeństwo imprez masowych 45 2,5
Mentoring językowy 1 30 2
Praktyka 1 200 8
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 60 7
Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa 60 6
Polityka migracyjna 45 4,5
Mentoring językowy 2 30 2
Instytucje bezpieczeństwa w Polsce 45 5
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa 45 5
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
System reagowania kryzysowego w UE 60 4
Międzynarodowe stosunki wojskowe 30 3
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 30 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 2
Mentoring językowy 3 30 1
Bezpieczeństwo militarne 30 2
Konflikty społeczne a bezpieczeństwo państwa 30 2
Proseminarium specjalnościowe 30 3
Przywództwo i negocjacje 30 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Strategia bezpieczeństwa UE i państw członkowskich 60 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 30 4
Militarne i pozamilitarne systemy ochrony granic UE 30 4
Seminarium dyplomowe 1 30 5
Mentoring językowy 4 30 1
Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata 60 5
Zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym 60 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 30 5
Służby specjalne w Polsce 60 4
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 30 3
Zarządzanie kryzysowe 60 4
Ochrona środowiska w polityce bezpieczeństwa państwa 30 3
Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości 30 3
Zarządzanie działaniami ratowniczymi 60 5
Ochrona dóbr kultury 30 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej