Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO] – NOWOŚĆ – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO]

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Koncepcja programu studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, w związku z którymi w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymagana będzie od 25 maja 2018 r. zmiana organizacji ochrony danych osobowych.

Artykuł 37 ust. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazuje, że „Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.Urz.UE L 119/1).

Nowe przepisy szczegółowo określają zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w skrócie IODO (ang. Data Protection Oficer, DPO) niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych. Wymagają one weryfikacji i aktualizacji wiedzy i umiejętności dzisiejszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a także dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w każdej organizacji.

Program studiów podyplomowych pozwoli na nabycie wiedzy o prawnych, zarządczych, informatycznych, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych aspektach właściwej organizacji ochrony zasobów informacji (aktywów informacyjnych), w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności na portalach społecznościowych, co staje się nie lada wyzwaniem dla wielu administratorów. Uświadomiona zostanie waga ochrony przetwarzanych danych, szkoleń i audytów.
Kształcenie ultradyscyplinarnych profesjonalistów – Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – staje się koniecznością w działalności biznesowej, w przypadku dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji separowanej. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach, szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów.


Ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą umożliwiającą wykonywanie funkcji zarządcy [menedżera] bezpieczeństwem informacji, w obecnym stanie prawnym jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad oraz konsultacji stronom trzecim.
W wyniku zakończenia studiów słuchacze uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz po zdaniu egzaminu uzyskają certyfikat Audytora Wewnętrznego SZBI* – [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 – kurs realizowany z podmiotem uprawnionym do realizacji kursu, w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane].

Studia z zakresu Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych:


 • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi;
 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji IOD;
 • doradców i konsultantów; kandydatów na IOD;
 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.);
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, w przyszłości: IOD, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy).

W programie studiów znajdują się następujące moduły i przedmioty:

 • Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych osobowych
  • Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001 cz.I
  • Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego
  • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy org.
  • Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/IOD/MBI/Audytor)
  • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. I
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – jakość ochrony informacji PN -27001
  • Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych)
  • Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki
  • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka

 • Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w organizacji – systemy bezpieczeństwa (system informacyjny a system informatyczny):
  • GIODO – krajowy strażnik ochrony danych osobowych: uprawnienia
  • Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji
  • Systemy informacyjne a informatyczne Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ochroną systemów w organizacji
  • Polityka informacyjna administratora
  • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. II, identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001 cz. II
  • Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing
  • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji
  • Klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych w
  • Andragogika – teoria edukacji dorosłych, cele, treści i formy kształcenia

  Program kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie:

  • teoretycznych podstaw diagnozy i terapii pedagogicznej,
  • nauczycielskiej diagnozy (gotowości / dojrzałości szkolnej, trudności w uczeniu się)
  • terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Studia podyplomowe mogą okazać się koniecznym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w obszarach zarządzania informacją, gdyż Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie odpowiedzialny za edukację użytkowników przetwarzających informacje w organizacji i reprezentantem, który zapewni każdemu podmiotowi stabilność w przypadku jakiejkolwiek kontroli uprawnionych organów. Jest to istotne z uwagi na obowiązek dostosowania przez podmioty przetwarzające dane osobowe ich procedur, dokumentacji oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych do nowych przepisów.


  Tryb ukończenia studiów: Zaliczenie przedmiotów znajdujących się w planie studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego.


  Kadra dydaktyczna: Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki zarządzania informacjami. Wartością dodaną będzie możliwość wymiany doświadczeń w zróżnicowanych charakterach i celach działań organizacji.


  PRAKTYCZNE INFORMACJE
  CZAS TRWANIA 2 semestry
  ILOŚĆ GODZIN 218
  OPŁATY
  WPISOWE 100 zł
  CZESNE (SEMESTR) 2200 zł
  RATA MIESIĘCZNA 440 zł

  Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

  Dołącz do grona studentów DSW

  Dowiedz się więcej