Administracja w biznesie

Studia w ramach specjalności Administracja w biznesie nakierowane są na pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym. Studia mają na celu przygotowanie do obsługi administracyjno-prawnej przedsiębiorstwa. W przebiegu studiów zapoznamy Cię z najważniejszymi regulacjami prawnymi pozwalającymi na zrozumienie zasad działania administracji oraz kształtującymi relacje między administracją publiczną a podmiotami prywatnymi. W ramach studiowanej specjalności nabędziesz m.in. umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz praktycznego ich stosowania. W programie studiów uwzględniono także kwestie projektowania inwestycji i pozyskiwania środków ze źródeł krajowych i UE. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych praktyk, pomogą Ci podjąć pracę w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw wielu branż, których zgłównym zadaniem jest wspieranie procesów podejmowania decyzji zarządczych wymagających znajomości uwarunkowań prawnych z danego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Dlaczego DSW tO #MiejsceDlaCiebie?

Dodatkowe auty kierunku ADMINISTRACJA:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI:
ZOBACZ STUDIA PODYPLOMOWE
ORAZ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.


Poznaj prowadzących zajęcia w ramach kierunku ADMINISTRACJA:

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej