Administracja publiczna

Studia w ramach specjalności Administracja publiczna przygotowują od strony teoretycznej, jak i praktycznej do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Student nabywa umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzą ekonomiczną. Program studiów skoncentrowany jest na uzyskaniu wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie zasad działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej, statusu prawnego pracowników urzędów państwowych i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej i samorządowej w Polsce, funkcjonowania jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza reguł kształtowania polityki społecznej i gospodarczej oraz istotę gospodarowania mieniem komunalnym.

Kończąc studia w tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych, administracji wymiaru sprawiedliwości (w sądach, prokuraturach) organizacjach rządowych i pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, administracji firm prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach konsultingowych i doradczych.


Dodatkowe auty specjalności ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj prowadzących zajęcia w ramach specjalności ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 60 5
Organizacja i zarządzanie 60 5
Nauka o państwie i prawie 45 5
Filozofia z elementami etyki 45 5
Podstawy prawoznawstwa 45 4
Kultura pracy administracyjnej 30 3
Zarządzanie jakością w administracji 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Konstytucyjny system organów państwowych 75 5
Prawo administracyjne 75 5
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 60 4
Komunikacja społeczna 30 3
Zarządzanie projektami 30 2,5
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Mentoring językowy 1 20 2
Praktyka 1 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Finanse publiczne 75 6
Prawo cywilne z umowami w administracji 60 6
Prawo pracy 45 3,5
Mentoring językowy 2 30 2
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Polityka społeczna 60 5
Administracja wobec problemów rynku pracy 30 5
Publiczne prawo gospodarcze 30 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Postępowanie administracyjne 60 6
Ustrój samorządu terytorialnego 60 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 45 4
Mentoring językowy 3 30 1
Proseminarium specjalnościowe 60 2
Ochrona środowiska 60 2
Kapitał społeczny 30 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 60 5
Legislacja administracyjna 60 5
Ochrona własności intelektualnej 30 4
Seminarium dyplomowe 1 30 5
Mentoring językowy 3 30 1
Postępowanie egzekucyjne w administracji 60 5
Polityka zdrowotna 30 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 15 5
Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej 60 5
Zamówienia publiczne 30 5
Polityka kulturalna 30 3
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej 30 3
Etyka urzędnicza 30 3
Ochrona danych osobowych 30 3
Prawa człowieka i ich ochrona 30 3

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 35 5
Organizacja i zarządzanie 30 5
Nauka o państwie i prawie 18 5
Filozofia z elementami etyki 18 5
Podstawy prawoznawstwa 15 4
Kultura pracy administracyjnej 15 3
Zarządzanie jakością w administracji 15 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Konstytucyjny system organów państwowych 30 5
Prawo administracyjne 45 5
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 30 4
Komunikacja społeczna 15 3
Zarządzanie projektami 15 2,5
Mentoring językowy 1 20 2
Praktyka 1 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Finanse publiczne 45 6
Prawo cywilne z umowami w administracji 30 6
Prawo pracy 15 4
Mentoring językowy 2 30 2
Polityka społeczna 30 5
Administracja wobec problemów rynku pracy 15 5
Publiczne prawo gospodarcze 15 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Postępowanie administracyjne 30 6
Ustrój samorządu terytorialnego 30 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 15 4
Mentoring językowy 3 20 1
Proseminarium specjalnościowe 15 2
Ochrona środowiska 30 2
Kapitał społeczny 15 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 30 5
Legislacja administracyjna 30 5
Ochrona własności intelektualnej 15 4
Seminarium dyplomowe 1 15 5
Mentoring językowy 3 20 1
Postępowanie egzekucyjne w administracji 30 5
Polityka zdrowotna 15 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 15 5
Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej 30 5
Zamówienia publiczne 15 5
Polityka kulturalna 15 3
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej 15 3
Etyka urzędnicza 15 3
Ochrona danych osobowych 15 3
Prawa człowieka i ich ochrona 15 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej