Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Studia w ramach specjalności Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego przygotują Cię do pełnienia funkcji oraz wykonywania zadań w różnego rodzaju instytucjach sektora bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W trakcie studiów nabędziesz wiedzę na temat ustroju, zasad i form prawnych działania administracji publicznej, zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu prawa bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, podstawami stosowania środków przymusu bezpośredniego i pośredniego, prowadzania postępowań karnych i w sprawach o wykroczenia, zarządzania informacjami niejawnymi oraz danymi osobowymi. Szczególny nacisk w trakcie studiów kładziony jest na nabycie praktycznych umiejętności i tworzenia realizacji programów prewencyjnych i profilaktycznych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym, w tym sposobów budowy Mapy Zagrożeń, lokalnych programów profilaktycznych w odniesieniu do młodzieży i grup wykluczonych społecznie oraz kompleksowych programów rewitalizacji społecznej.

Wiedza i umiejętności nabyte w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego, administratora jednostek antykryzysowych, specjalisty w zakresie obrony cywilnej, doradcy w centrach zarządzania kryzysowego, inspektora ds. monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonariusza służb takich jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zespoły reagowania kryzysowego i inne.


Dodatkowe auty specjalności ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

AKREDYTOWANY KIERUNEK STUDIÓW

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj prowadzących zajęcia w ramach specjalności ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 60 5
Organizacja i zarządzanie 60 5
Nauka o państwie i prawie 45 5
Filozofia z elementami etyki 45 5
Podstawy prawoznawstwa 45 4
Kultura pracy administracyjnej 30 3
Zarządzanie jakością w administracji 30 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Konstytucyjny system organów państwowych 75 5
Prawo administracyjne 75 5
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 60 4
Komunikacja społeczna 30 3
Zarządzanie projektami 30 2,5
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Mentoring językowy 1 20 2
Praktyka 1 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Finanse publiczne 75 6
Prawo cywilne z umowami w administracji 60 6
Prawo pracy 45 3,5
Mentoring językowy 2 30 2
Wychowanie fizyczne 12 0,5
System bezpieczeństwa narodowego Polski 60 5
Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego 30 5
Konflikty we współczesnym świecie 30 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Postępowanie administracyjne 60 6
Ustrój samorządu terytorialnego 60 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 45 4
Mentoring językowy 3 30 1
Proseminarium specjalnościowe 60 2
Bezpieczeństwo społeczne 60 2
Bezpieczeństwo transportu i komunikacji publicznej 30 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 60 5
Legislacja administracyjna 60 5
Ochrona własności intelektualnej 30 4
Seminarium dyplomowe 1 30 5
Mentoring językowy 3 30 1
Zarządzanie kryzysowe 60 5
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 30 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 15 5
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 60 5
Bezpieczeństwo danych osobowych 30 5
Ochrona osób, mienia i infrastruktury krytycznej 30 3
Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych 30 3
Strategie rozwoju lokalnego 30 3
Etyka zawodowa 30 3
Prawa człowieka i ich ochrona 30 3

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Ekonomia 35 5
Organizacja i zarządzanie 30 5
Nauka o państwie i prawie 18 5
Filozofia z elementami etyki 18 5
Podstawy prawoznawstwa 15 4
Kultura pracy administracyjnej 15 3
Zarządzanie jakością w administracji 15 5
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Konstytucyjny system organów państwowych 30 5
Prawo administracyjne 45 5
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 30 4
Komunikacja społeczna 15 3
Zarządzanie projektami 15 2,5
Mentoring językowy 1 20 2
Praktyka 1 200 8
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Finanse publiczne 45 6
Prawo cywilne z umowami w administracji 30 6
Prawo pracy 15 4
Mentoring językowy 2 30 2
System bezpieczeństwa narodowego Polski 30 5
Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego 15 5
Konflikty we współczesnym świecie 15 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Postępowanie administracyjne 30 6
Ustrój samorządu terytorialnego 30 5
Prawo karne i prawo wykroczeń 15 4
Mentoring językowy 3 20 1
Proseminarium specjalnościowe 15 2
Bezpieczeństwo społeczne 30 2
Bezpieczeństwo transportu i komunikacji publicznej 15 2
Praktyka 2 200 8
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 30 5
Legislacja administracyjna 30 5
Ochrona własności intelektualnej 15 4
Seminarium dyplomowe 1 15 5
Mentoring językowy 3 20 1
Zarządzanie kryzysowe 30 5
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 15 5
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe 2 15 5
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej 30 5
Bezpieczeństwo danych osobowych 15 5
Ochrona osób, mienia i infrastruktury krytycznej 15 3
Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych 15 3
Strategie rozwoju lokalnego 15 3
Etyka zawodowa 15 3
Prawa człowieka i ich ochrona 15 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 460 zł
10 rat 560 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5300 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej