Języki i kultura Głuchych [NOWOŚĆ]

Studia podyplomowe „Języki i kultura Głuchych” sytuują się w ramach interdyscyplinarnych badań nad społecznością Głuchych (Deaf Studies) i są alternatywą dla panującego obecnie w edukacji (a niekoniecznie dobrze odbieranego w społeczności Głuchych) podejścia medycznego i oralnego.


Do kogo adresujemy studia na tym kierunku?

Studia dedykowane są do osób, które we własnym zakresie uczą się Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat różnych aspektów językowego funkcjonowania społeczności Głuchych w słyszącej większości. Oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów pedagogicznych, surdopedagogicznych, studiów dla służb społecznych, pracowników NGO i innych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje o perspektywę językoznawczą i glottodydaktyczną w związku z niedostatkiem takich programów w ramach standardowych studiów.

Czego nauczysz się podczas zajęć, które poprowadzą doświadczeni specjaliści?

Celem studiów podyplomowych „Język i kultura Głuchych” jest podniesienie kompetencji osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę z Głuchymi oraz poszerzenie ich wiedzy w zakresie językowego i społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania tej mniejszości w słyszącej większości. Pisząc Głusi, mamy na myśli osoby z niepełnosprawnością słuchową, których preferowanym sposobem komunikacji jest polski język migowy (PJM) i które nie przyswoiły języka polskiego na drodze naturalnej akwizycji.

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

18/19 listopada | 2/3 grudnia | 16/17 grudnia | 13/14 stycznia
27/28 stycznia | 10/11 lutego | 24/25 lutego

Co znajduje się w programie studiów?

W zakresie zdobywania wiedzy:

Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu PJM, kultury i językowej sytuacji społeczności Głuchych w Polsce, współczesnego języka polskiego oraz współczesnego systemu gramatycznego polszczyzny. Poznasz źródła problemów Głuchych w edukacji i na rynku pracy. Wprowadzimy Cię w tajniki z obszaru glottodydaktyki oraz nauczania języka polskiego jako obcego, w tym nauczania języka polskiego jako obcego dla Głuchych. Nauczysz się również gramatyki języków wizualno-przestrzennych, jak i podstawowych różnic między językiem polskim i PJM.

W zakresie umiejętności:

Jako absolwent(ka) tego kierunku będziesz potrafił(a) opisać językową sytuację Głuchych, używając pojęć z zakresu językoznawstwa i psycholingwistyki. Zdobędziesz umiejętności wskazywania przyczyn problemów społeczności Głuchych w Polsce. Opiszesz i praktycznie wyjaśnisz system gramatyczny współczesnego języka polskiego. Przygotujesz również materiały do nauczania Głuchych języka polskiego jako obcego w zakresie gramatyki, sprawności czytania i pisania. Będziesz potrafił(a) charakteryzować gramatykę języków wizualno-przestrzennych na przykładzie PJM i porównywał(a) wybrane aspekty PJM i języka polskiego.

W zakresie kompetencji społecznych:

Zrozumiesz przyczyny dyskryminacji społeczności Głuchych w Polsce na tle językowym i będziesz potrafił(a) jej przeciwdziałać. Dzięki zrozumieniu odmienności językowo-kulturowej Głuchych będziesz pełnić rolę ambasadora społeczności Głuchych wśród słyszących. Rozumiejąc metaforę „milczący cudzoziemcy”, uświadomisz sobie, że językowa sytuacja Głuchych Polaków i słyszących cudzoziemców jest pod wieloma względami odmienna. Zrozumiesz również odmienność PJM i języka polskiego oraz uświadomisz sobie, że mimo różnic, języki te są sobie równe.

pedagogika

I semestr

Moduł językoznawczo-gramatyczny

 • Wprowadzenie do językoznawstwa (20 godzin)
 • Psycholingwistyka (20 godzin)
 • Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia, 15 godzin)
 • Gramatyka opisowa języka polskiego (składnia, 15 godzin)

Moduł kulturowo-społeczny

 • PJM i kultura Głuchych (10 godzin)
 • Historia PJM i społeczności Głuchych w Polsce (10 godzin)
 • Głusi z perspektywy antropologicznej (10 godzin)
 • Problemy edukacji Głuchych (10 godzin)
 • Głusi i ich język(i) (10 godzin)

Moduł glottodydaktyczno-metodyczny

 • Podstawy glottodydaktyki (20 godzin)
pedagogika

II semestr

Moduł językoznawczo-gramatyczny

 • Gramatyka porównawcza PJM i języka polskiego (10 godzin)

Moduł kulturowo-społeczny

 • PJM i kultura Głuchych (10 godzin)
 • Historia PJM i społeczności Głuchych w Polsce (10 godzin)
 • Głusi na rynku zawodowym (10 godzin)

Moduł glottodydaktyczno-metodyczny

 • Język polski jako obcy (20 godzin)
 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego (20 godzin)
 • Specyfika uczenia (się) Głuchych (10 godzin)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (podsystemy języka, 20 godzin)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (sprawności językowe, 20 godzin)
 • Trudne miejsca polszczyzny (10 godzin)
 • Nauczanie Głuchych sprawności czytania i pisania (10 godzin)
nauki-techniczne

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • dr Magdalena Dunaj – antropolożka kulturowa, doradczyni zawodowa, koordynatorka działań aktywizujących osoby niesłyszące w projektach Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki, trenerka (trening antydyskryminacyjny), autorka rozprawy doktorskiej „GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w świetle antropologii zaangażowanej”, koordynatorka międzynarodowego projektu Deaf Learning.
 • dr Małgorzata Januszewicz – lektorka języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców i Głuchych, autorka rozprawy doktorskiej poświęconej analizie porównawczej PJM i języka polskiego, współpracuje z uniwersytetami i szkołami językowymi w Polsce i za granicą, współautorka programu nauczania języka polskiego jako obcego dla Głuchych (poziomy A1-B2) oraz kursu e-learningowego na poziomie A1 powstających w ramach międzynarodowego projektu Deaf Learning.
 • mgr Marcin Jura – lektor języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców oraz dla studentów z niepełnosprawnością słuchową w DSW, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą polszczyźnie Głuchych, współautor programu nauczania języka polskiego jako obcego dla Głuchych (poziomy A1-B2) oraz kursu e-learningowego na poziomie A1 powstających w ramach międzynarodowego projektu Deaf Learning.
 • dr Justyna Kowal – autorka rozprawy doktorskiej „Język polski jako obcy w nauczaniu Milczących Cudzoziemców. Analiza możliwości zastosowania metod nauczania języka polskiego jako obcego w edukacji niesłyszących”, surdopedagog, tłumacz PJM, wykładowca akademicki i nauczyciel w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.
 • mgr Łukasz Rogoziński – lektor języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców w DSW, uczył obcokrajowców na wyższych uczelniach w Polsce oraz na Łotwie, współpracował z uniwersytetami we Wrocławiu, Lipsku i Birmingham w ramach międzynarodowego projektu badającego mówioną odmianę języka naukowego, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą fonetycznych właściwości języka polskiego w wymowie studentów łotewskich.
 • mgr Agnieszka Siepkowska – Głucha absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW. Od wielu lat działa na rzecz społeczności Głuchych w Polsce, organizując przedsięwzięcia m. in. w ramach grupy inspide. Lektorka PJM, doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Filologicznej. Członek pierwszej kadencji Rady Osób Niesłyszących przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2014-2015).

WYSOKOŚĆ CZESNEGO I ORGANIZACJA STUDIÓW:

OPŁATY ZA STUDIA:
wpisowe 1 x 100 zł
10 rat 10 x 340 zł
2 raty 2 x 1700 zł
1 rata 1 x 3400 zł
ORGANIZACJA STUDIÓW
czas trwania: 2 semestry
ilość zjazdów
ilość godzin: 290

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW – najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku wg rankingów Perspektyw

Kilknij, aby przejść do systemu rejestracji
Rekrutacja